Länkstig

Innehållspublicerare

null Offentlig kungörelse, beslut enligt vattenlagen
19.11.2020

Kungörelsens publiceringsdatum
19.11.2020

Datum för delfående av beslutet
Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades, dvs. 26.11.2020.

Ärende
Bygg- och miljönämnden har 11.11.2020 § 180 beslutat om ett meningsskiljaktighetsärende enligt 5 kap. 5 § i vattenlagen gällande ledning av dikesvatten på Fyrstigen i Tervsund.

Sökande
Martin Engroos och Johanna Ahlbrecht

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 19.11 - 28.12.2020 på Pargas stads webbplats www.pargas.fi > Kungörelser
Bygg- och miljönämndens beslut 11.11.2020 § 180

Sökande av ändring
Ändring i beslutet får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Besvär skall anföras skriftligen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen om beslutet publicerades. Besvärstiden utgår 28.12.2020.

 

Pargas 19.11.2020

Bygg- och miljönämnden