Innehållspublicerare

null Offentlig kungörelse, beslut enligt miljöskyddslagen, Rudus Oy
14.05.2020

OFFENTLIG KUNGÖRELSE

Beslut enligt miljöskyddslagen

Kungörelsens publiceringsdatum
14.5.2020

Datum för delfående av beslutet
Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades, dvs. 21.5.2020.

Ärende
Bygg- och miljönämnden har 6.5.2020 § 79 beslutat att de miljötillstånd som Pargas stads miljönämnd 5.4.2000 § 55, 8.11.2006 § 255 och 11.6.2008 § 146 beviljat Rudus Oy (Lohja Rudus Oy Ab Turun Kalliomurske, Rudus Oy Turun Kalliomurske) för sidostenskrossningen på Nordkalks gruvområde i Pargas skall upphöra att gälla.

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 14.5 - 22.6.2020 på Pargas stads webbplats www.pargas.fi > Kungörelser, Bygg- och miljönämnden 6.5.2020 § 79

Sökande av ändring
Ändring i beslutet får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Besvär skall anföras skriftligen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen om beslutet publicerades. Besvärstiden utgår 22.6.2020.

Pargas 14.5.2020

Bygg- och miljönämnden