Innehållspublicerare

null Offentlig kungörelse, beslut enligt miljöskyddslagen, Marina Pargas Ab
22.04.2021

OFFENTLIG KUNGÖRELSE

Beslut enligt miljöskyddslagen

Kungörelsens publiceringsdatum
22.4.2021

Datum för delfående av beslutet
Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades, dvs. 29.4.2021.

Ärende
Bygg- och miljönämnden har 14.4.2021 § 72 beslutat ändra Marina Pargas Ab miljötillstånd så att tillståndet enbart omfattar brytning och krossning av berg i samband med byggande på fastighet 445-426-1-80 i Pargas. Nya tillståndsbestämmelser har getts.

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 22.4 - 31.5.2021 på Pargas stads webbplats www.pargas.fi > Kungörelser
§ 72 Ansökan om ändring av miljötillstånd

Sökande av ändring
Ändring i beslutet får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Besvär skall anföras skriftligen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen om beslutet publicerades. Besvärstiden utgår 31.5.2021.

 

Pargas 22.4.2021

Bygg- och miljönämnden