Länkstig

Innehållspublicerare

null Offentlig kungörelse, beslut enligt marktäktslagen, Pargas stad, tekniska stödtjänster
19.11.2020

Kungörelsens publiceringsdatum
19.11.2020

Datum för delfående av beslutet
Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades, dvs. 26.11.2020.

Ärende
Bygg- och miljönämnden har 11.11.2020 § 181 beslutat förlänga giltighetstiden med fem år för det täkttillstånd som byggnämnden beviljade 9.12.2015 § 116 på fastighet Nedergård 445-574-2-88 i Nagu Simonby.

Sökande
Pargas stads tekniska stödtjänster

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 19.11 - 28.12.2020 på Pargas stads webbplats www.pargas.fi > Kungörelser
Bygg- och miljönämndens beslut 11.11.2020 § 181 

Sökande av ändring
Ändring i beslutet får sökas genom besvär hos Åbo förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Besvär skall anföras skriftligen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen om beslutet publicerades. Besvärstiden utgår 28.12.2020.

 

Pargas 19.11.2020

Bygg- och miljönämnden