Länkstig

Innehållspublicerare

null Miljötillståndsansökan, Haverö, Nagu
11.09.2019

KUNGÖRELSE

Haverön Lohi Oy (FO-nr 0734478-9) ansöker om tillstånd enligt 29 § miljöskyddslagen (527/2014) för väsentlig ändring av verksamheten vid företagets fiskrenseri på fastighet Pajula 445-548-6-13 på Haverö i Nagu, samt tillstånd till att inleda verksamheten.

Ansökan gäller

  1. Ökning av rensningsmängden till högst 530 ton/år
  2. Inkludering av företagets kompostanläggning i miljötillståndet för renseriet
  3. Översyn av tillståndsbestämmelserna

 

Befintligt miljötillstånd, samt tillstånds- och tillsynsmyndighet

För fiskrenseriet finns ett miljötillstånd som Sydvästra Finlands miljöcentral beviljat 23.4.2007 (LOS-2005-Y-1213-111). Tillståndet har vunnit laga kraft genom HFD:s beslut 3.11.2009 (605/1/09). Tillståndet är giltigt tills vidare. Tillsynsansvaret över verksamheten vid renseriet har 7.11.2017 överförts från den statliga tillsynsmyndigheten till den kommunala miljövårdsmyndigheten. Den kommunala miljövårdsmyndigheten är även behörig tillståndsmyndighet i detta tillståndsärende.

 

Verksamhetsbeskrivning, samt uppgifter om väsentliga utsläpp och om avfall som uppkommer

Odlad fisk, i huvudsak regnbåge, transporteras levande till renseriet där fisken blodsticks och rensas. En del av den rensade fisken fileras. Fiskrom tas tillvara och vidareförädlas. Rensningen utförs i huvudsak under 3 - 4 höst- och vintermånader, ca 50 - 100 dagar/år.

 

Det avloppsvatten som uppkommer i verksamheten, ca 1 000 m3/år, behandlas i ett nybyggt avloppsreningsverk som tagits i användning 2015. Avloppsvattnet renas så att följande reningskrav åtminstone uppfylls: BOD7 90 %, P-tot 85 %, N-tot 40 %. Det renade avloppsvattnet avleds via ett utloppsrör till havet. På årsbasis blir belastningen på vattendraget vid rensning av 530 ton fisk högst 265 kg BOD7, 159 kg N-tot, 4,0 kg P-tot.

 

Biprodukter (fiskrens och fileringsrester), sammanlagt högst 200 ton/år, levereras till anläggningar där de används till t.ex. fiskolje-, biodiesel- och foderproduktion. Slam och fett från avskiljare, ca 15 m3/år, levereras till en anläggning för behandling. Övrigt avfall levereras till godkända mottagningsplatser för behandling eller återvinning. Döda fiskar från fiskodlingarna, ca 20 ton/år, komposteras i företagets kompostanläggning tillsammans med avskilt fast material från avloppsvattenreningsverket. Som strukturmedel används hästgödsel eller torv. Den färdiga kompostprodukten används som jordförbättringsmedel på egna åkrar.

 

Kungörelse- och påseendetid, samt möjlighet att framföra anmärkningar eller åsikter

Ansökningshandlingarna finns 12.9 - 12.10.2019 till påseende i stadshuset i Pargas, Strandvägen 28, och vid Nagu områdeskontor, Brinkasvägen 1. Dem vilkas rätt eller fördel ärendet kan beröra (parterna) har möjlighet att framföra anmärkningar med anledning av ansökan. Andra än parterna har möjlighet att framföra sin åsikt. Eventuella anmärkningar eller åsikter skall göras skriftligen och senast 12.10.2019 tillställas Pargas stads bygg- och miljönämnd (adress: Strandvägen 28, 21600 Pargas; e-post: bygg-miljonamnden(@)pargas.fi).

 

Tilläggsuppgifter

Tilläggsuppgifter ges av miljövårdsinspektör Tomas Kull, tel. 040 488 5970, eller miljövårdschef Carl-Sture Österman, tel. 044 458 5927.

 

Pargas 11.9.2019

 

Bygg- och miljönämnden