Innehållspublicerare

null Meddelande om givande av beslut
19.06.2019

Datum för givande av beslut: 20.6.2019

Bygg- och miljönämnden i Pargas stad har 12.6.2019 § 98 beslutat bevilja Tom Lindström marktäkts- och miljötillstånd för brytning och krossning av högst 115 000 f-m3 berg samt upplagring av krossgrus under en tioårsperiod på fastighet Ollas 445-615-2-21 i Galtby, Korpo.

Framläggande: Beslutet hålls framlagt under tiden 20.6 - 22.7.2019 i stadshuset i Pargas, Strandvägen 28, och på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Beslutet finns även tillgängligt på stadens hemsida www.pargas.fi > Föredragningslistor och protokoll > Bygg- och miljönämnden > 12.6.2019 protokoll.

Sökande av ändring: Besvären skall tillställas Vasa förvaltningsdomstol. Närmare anvisning om sökande av ändring finns i den till beslutet bifogade besvärsanvisningen. Besvärstiden utgår 22.7.2019.

Pargas 19.6.2019

Bygg- och miljönämnden