Innehållspublicerare

null Offentlig kungörelse, beslut enligt miljöskyddslagen
17.06.2020

Beslut enligt miljöskyddslagen

Kungörelsens publiceringsdatum
17.6.2020

Datum för delfående av besluten
Delfåendet av besluten anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades, dvs. 24.6.2020.

Ärenden
Bygg- och miljönämnden har 10.6.2020 § 109 - 111 gjort följande beslut:

-    § 110: Beslut om behov av ändring av miljötillståndet för Airiston Matkailukeskus Oy:s distributionsstation på fastighet Brunnsvik 445-521-4-7

-    § 111: Beslut om behov av ändring av miljötillståndet för Nauvon Turkistarha Oy:s pälsdjursfarm på fastighet Lähdemäki 445-584-1-102

-    § 112: Miljötillstånd för väsentlig ändring av verksamheten vid Heimon Kala Oy:s fiskrenseri på fastighet Västervatugård 445-663-12-0
Verksamheten kan ha följder också för följande samfällda mark- eller vattenområden: Båtplats väst 445-663-878-13 & Samf. båtplats 445-654-878-1

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Kungörelsen och besluten hålls framlagda för allmänheten 17.6 - 24.7.2020 på Pargas stads webbplats www.pargas.fi > Kungörelser
www.pargas.fi > Staden och beslutsfattande > Beslutsfattande > Föredragningslistor och protokoll > Bygg- och miljönämnden 10.6.2020

Sökande av ändring
Ändring i besluten får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Besvär skall anföras skriftligen inom 30 dagar från delfåendet av besluten. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen om besluten publicerades. Besvärstiden utgår 24.7.2020.

 

Pargas 17.6.2020

Bygg- och miljönämnden