Innehållspublicerare

null Offentlig kungörelse, beslut enligt miljöskyddslagen, Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab
22.04.2021

OFFENTLIG KUNGÖRELSE

Beslut enligt miljöskyddslagen

Kungörelsens publiceringsdatum
22.4.2021

Datum för delfående av beslutet
Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades, dvs. 29.4.2021.

Ärende
Bygg- och miljönämnden har 14.4.2021 § 71 beslutat bevilja Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab miljötillstånd för en återvinningsstation för överskottsjord samt jordavstjälpningsplats på fastighet 445-442-1-2 i Pargas.

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 22.4 - 31.5.2021 på Pargas stads webbplats www.pargas.fi > Kungörelser
§ 71 Miljötillstånd för en återvinningsstation för överskottsjord samt jordavstjälpningsplats

Sökande av ändring
Ändring i beslutet får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Besvär skall anföras skriftligen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen om beslutet publicerades. Besvärstiden utgår 31.5.2021.

 

Pargas 22.4.2021

Bygg- och miljönämnden