Innehållspublicerare

null Offentlig kungörelse, anmälan enligt miljöskyddslagen
26.06.2020

Anmälan enligt 118 § miljöskyddslagen (527/2014) om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar

Kungörelsens publiceringsdatum
26.6.2020

Datum för delfående av anmälan
Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades, dvs. 3.7.2020.

Sökande
Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab, Koppargatan 18, 21600 Pargas

Redogörelse för anmälan
Borrning och sprängning av berg i samband med jordschaktningsarbeten på outbruten del av fastighet Hallonklev 445-442-1-51 i Kurkas by, Pargas. Enligt anmälan utförs arbetet vardagar må-fr kl. 07-18 periodvis under tiden 17.8.2020 - 16.8.2021, sammanlagt ca 60 dagar.

Framläggande av kungörelsen och anmälan för allmänheten
Kungörelsen och anmälan med bilagor hålls framlagda för allmänheten 26.6 - 17.7.2020 på Pargas stads webbplats www.pargas.fi > Kungörelser.
Anmälan med bilagor

Anmärkningar och åsikter
De vars rätt eller fördel ärendet kan beröra (parterna) kan lämna in anmärkningar med anledning av anmälan. Andra än parterna har möjlighet att framföra sin åsikt. Eventuella anmärkningar eller åsikter skall senast 17.7.2020 lämnas in skriftligen till Pargas stads bygg- och miljönämnd (adress: Strandvägen 28, 21600 Pargas; e-post: bygg-miljonamnden@pargas.fi).

Tilläggsuppgifter
Tilläggsuppgifter ges av miljövårdsinspektör Tomas Kull, tel. 040 488 5970 (ej anträffbar vecka 27).

 

Pargas 26.6.2020

Bygg- och miljönämnden