Innehållspublicerare

null Offentlig kungörelse, beslut enligt vattenlagen
11.02.2021

OFFENTLIG KUNGÖRELSE

Beslut enligt vattenlagen 

Kungörelsens publiceringsdatum
11.2.2021

Datum för delfående av beslut
Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades, dvs. 18.2.2021.

Sökande
Mauri Nordman

Ärende
Avledning av vatten på fastigheterna 445-584-1-102 och 445-584-2-14, Simonby, Nagu 

Framläggande av beslutet för allmänheten
Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 11.2 – 22.3.2021 på Pargas stads webbplats www.pargas.fi > Kungörelser.
Bygg- och miljönämndens beslut 3.2.2021 § 22

Sökande av ändring
Det här beslutet kan överklagas genom att anföra besvär till Vasa förvaltningsdomstol senast 30 dagar efter delfåendet av beslutet. Besvärsskriften med bilagor ska lämnas in till Vasa förvaltningsdomstols registratorskontor. Närmare anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet. Besvärstiden upphör 22.3.2021.

Tilläggsuppgifter
Tilläggsuppgifter ges av miljövårdsinspektör Petri Huovila, tel. 050 464 6866, eller miljövårdschef Carl-Sture Österman, tel. 044 458 5927.

 

Pargas 11.2.2021

Bygg- och miljönämnden