Länkstig

Innehållspublicerare

null Offentlig kungörelse, beslut med anledning av anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar
03.08.2020

Beslut med anledning av anmälan enligt 118 § miljöskyddslagen (527/2014) om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar

Kungörelsens publiceringsdatum 
3.8.2020

Datum för delfående av besluten
Delfåendet av besluten anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades, dvs. 10.8.2020.

Ärenden
Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab, Koppargatan 18, 21600 Pargas: Borrning och sprängning av berg i samband med jordschaktningsarbeten på outbruten del av fastighet Hallonklev 445-442-1-51 i Kurkas by, Pargas, 17.8.2020 - 16.8.2021.

Destia Oy, Trädgårdsgatan 53, 20100 Åbo: Brytning av berg, pålning och användning av slaghammare i samband med ombyggnaden av Pärnäs och Retais färjelägen i Nagu och Korpo 1.8 - 31.12.2020.

Beslutens huvudsakliga innehåll
Anmälan har godkänts med tilläggsvillkor.

Framläggande av kungörelsen och besluten för allmänheten
Kungörelsen och besluten hålls framlagda för allmänheten 3.8 - 9.9.2020 på Pargas stads webbplats www.pargas.fi > Kungörelser.

Sökande av ändring
Ändring i besluten får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Besvär skall anföras skriftligen inom 30 dagar från delfåendet av besluten. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen om besluten publicerades. Besvärstiden utgår 9.9.2020.

Pargas 3.8.2020

Miljövårdschefen


Miljövårdschefens beslut nr 10/2020, Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab
Ympäristönsuojelupäällikön päätös nro 11/2020, Destia Oy