Innehållspublicerare

null Offentlig kungörelse, tillståndsansökan enligt marktäkts- och miljöskyddslagen, NT-Murske
01.04.2021

OFFENTLIG KUNGÖRELSE

Tillståndsansökan enligt marktäkts- och miljöskyddslagen

Kungörelsens publiceringsdatum
1.4.2021

Datum för delfående av ansökan
Delfåendet av ansökan anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades, dvs. 8.4.2021.

Sökande
NT-Murske, Skärgårdsvägen 3504, 21650 Lillandet

Ärende
Ansökan om marktäkts- och miljötillstånd

Verksamhetsbeskrivning, samt uppgifter om väsentliga utsläpp och om avfall som uppkommer
Verksamheten omfattar brytning och krossning av berg samt upplagring av krossgrus under en tioårsperiod på fastighet Lähdemäki 445-584-1-102 i Prostvik, Nagu. Det är fråga om fortsättning på befintlig verksamhet. Täktområdet eller täktdjupet utvidgas inte från nuvarande. Verksamheten sker sporadiskt under perioden 1.9 - 31.5. Den beräknade produktionen av krossgrus uppgår till 67 500 ton per år. Verksamheten orsakar främst buller- och dammutsläpp. Verksamheten ger inte upphov till några större mängder avfall.

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten
Kungörelsen och de väsentligaste ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 1.4 - 10.5.2021 på Pargas stads webbplats www.pargas.fi > Kungörelser.
Ansökningshandlingar

Anmärkningar och åsikter
De vars rätt eller fördel ärendet kan beröra (parterna) kan lämna in anmärkningar med anledning av ansökan. Andra än parterna har möjlighet att framföra sin åsikt. Eventuella anmärkningar eller åsikter skall senast 10.5.2021 lämnas in skriftligen till Pargas stads bygg- och miljönämnd
(adress: Strandvägen 28, 21600 Pargas; e-post: bygg-miljonamnden(at)pargas.fi).

Tilläggsuppgifter
Tilläggsuppgifter ges av miljövårdsinspektör Tomas Kull, tel. 040 488 5970, eller miljövårdschef Carl-Sture Österman, tel. 044 458 5927.

 

Pargas 1.4.2021

Bygg- och miljönämnden