Länkstig

Innehållspublicerare

null Offentlig kungörelse, ansökan enligt marktäktslagen (555/1981) Pargas stad, tekniska stödtjänster
21.09.2020

OFFENTLIG KUNGÖRELSE

Ansökan enligt marktäktslagen (555/1981)

Kungörelsens publiceringsdatum
21.9.2020

Datum för delfående av ansökan
Delfåendet av ansökan anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades, dvs. 28.9.2020.

Sökande
Pargas stads tekniska stödtjänster, Strandvägen 28, 21600 Pargas

Ärende
Pargas stads byggnämnd har 9.12.2015 § 116 beviljat sökanden tillstånd för tagande av 6000 m3 sand på fastighet Nedergård 445-574-2-88 i Nagu Simonby. Sökanden har anhållit om förlängning av marktäktstillståndets giltighet med fem år.

Framläggande av kungörelsen och ansökan för allmänheten
Kungörelsen och ansökan hålls framlagda för allmänheten 21.9 - 28.10.2020 på Pargas stads webbplats www.pargas.fi > Kungörelser.
Ansökan med bilagor

Anmärkningar och åsikter
De vars rätt eller fördel ärendet kan beröra (parterna) kan lämna in anmärkningar med anledning av ansökan. Andra än parterna har möjlighet att framföra sin åsikt. Eventuella anmärkningar eller åsikter skall senast 28.10.2020 lämnas in skriftligen till Pargas stads bygg- och miljönämnd
(adress: Strandvägen 28, 21600 Pargas; e-post: bygg-miljonamnden(at)pargas.fi).

Tilläggsuppgifter
Tilläggsuppgifter ges av miljövårdsinspektör Tomas Kull, tel. 040 488 5970, och miljövårdschef Carl-Sture Österman, tel. 044 458 5927.

 

Pargas 21.9.2020

Bygg- och miljönämnden