Innehållspublicerare

null Coronainfo för företagare
02.07.2020

Coronainfo för företagare

STÖDFORMER
 

Kostnadsstöd till företag

Stödet kan ansökas 7.7.-31.8.2020.

Hur ansöker man om stödet?
Stödet kan ansökas med en elektronisk ansökan, som kommer att finnas på Statskontorets webbplats 7.7.2020.

Hur stort är kostnadsstödet?
Stödets storlek är specifikt för företaget. Den nedre gränsen för stödet är 2 000 euro (stöd under 2 000 euro betalas inte ut) och den övre 500 000 euro.

Vem kan få stödet?
Stödet är avsett för de företag vars omsättning har sjunkit avsevärt pga. coronakrisen och som har kostnader som är svåra att anpassa. Det riktas till de företag och branscher som har utsatts för de värsta följderna av corona-viruset.

Vilka branscher omfattas av stödet?
Här kan du granska vilka branscher som omfattas

Vilka är villkoren för att få kostnadsstödet?
Enligt lagpropositionen är kostnadsstödet avsett för de företag som uppfyller följande villkor:

 • Branschen för företaget omfattas av stödet.
 • Omsättningen under stödperioden har minskat med över 30 procent visavi referenstidpunkten.
 • Företaget har lönekostnader och fasta utgifter, som är svåra att anpassa.

Om branschen för företaget inte omfattas av stödet kan företaget endast söka stöd av särskilt betungande skäl med anknytning till coronapandemin. Villkoren preciseras vid den fortsatta beredningen av lagen. Utöver företag kan enligt lagpropositionen även stiftelser och föreningar med affärsverksamhet ansöka om stöd.

Ansökningsblankett
Ofta ställda frågor

Stöd till ensamföretagare 

Ansökan har öppnats 17.4 kl. 12.00 för företag som har Pargas som sin hemort, länken till ansökan.

 • Stödet är 2000 € som engångsersättning och beviljas till ensamföretagare för att stabilisera ekonomin och täcka verksamhetens driftskostnader.
   
 • Stödet kan betalas för perioden 16.3.2020 – 31.8.2020 och kan sökas till och med 30.9.2020.
   
 • Stödet kan sökas av ensamföretagare i Finland då företaget bedrivs som huvudsyssla (har FöPL-försäkring eller kan redovisa en företagarinkomst/fakturering på 20 000€). En ensamföretagare är en företagare eller yrkesutövare som inte har anställda, kan också vara frilansföretagare och lättföretagare.
   
 • Ensamföretagaren måste kunna bevisa en märkbart försvagad ekonomisk situation och omsättningsminskning med mer än 30 % från det normala efter den 16.3.2020. Förändringen konstateras på basen av utdragen från 2020 års månatliga bokföring/kontoutdrag och jämförs vid behov med årets 2019 bokslut.
   
 • Verksamheten måste ha varit lönsam innan corona-krisen. Stödet kan inte beviljas om företaget var i ekonomiska svårigheter innan det eller om företaget har skatteskulder (en av skatteförvaltningen godkänd betalningsplan för skatteskulden accepteras).
   
 • Stödet kan inte beviljas jordbruks-, fiskeri- och skogsbruksföretag eller företag som jobbar med förädling av jordbruksprodukter.

Intyg som skall bifogas (digitalt):

 • Bokslut för 2019/det senaste bokslutet ELLER skattedeklaration 2019/den senaste skattedeklarationen
 • Kopior ur bokföringen eller kontoutdrag för att styrka hur företagets månatliga försäljning och kostnader har utvecklats 2020 som en följd av Corona-krisen.
 • Skatteskuldsintyg , vero.fi

Saker att minnas när du gör ansökan:

 • Ansökningsformuläret har en direktlänk till YTJ. Där finns koden för din huvudbransch och uppgifter på när företagsverksamheten påbörjats.
   
 • I formuläret frågas om de minimis stöd. Om du under de senaste tre åren (2018–2020) fått sådant stöd ska detta upptas här.
   
 • Vid punkt 5 beskriver du hur stödet kommer att användas. Till exempel kostnaden för lokaler och utrustning som förvärvats för affärsverksamheten samt redovisnings- och kontorsutgifter. Stödet kan dock inte användas för att täcka företagarens lönekostnader.

Ansökan görs elektroniskt. För inloggning behövs personliga bankkoder eller mobilcertifikat.
Tilläggsinformation: Arbets- och näringsministeriet: Frågor och svar

Temporärt understöd till företag på landsbygden

Stödansökan öppnas 18.5.2020. Fiskerinäringen söker stödet från KEHA. De övriga stöden söks i Hyrrä.

Hyrrä-anvisning
Mer info: Livsmedelsverket: Temporärt stöd till företag på landsbygden

Allmänna förutsättningar

 • Den ekonomiska situation och marknaderna har försämrats betydligt på grund av covid-19-epidemin under år 2020.
 • Förutsättningar för en lönsam verksamhet bör finnas.
 • Understöd får inte beviljas företag som redan befann sig i svårigheter den 31 december 2019.
 • Understödstagarens årliga omsättning uppgår till minst 10 000 euro (gäller ej fiskesektorn).
 • Inkomsterna av övrig företagsverksamhet skall kunna särskiljas från inkomsterna av det primära jordbruket/fisket.
 • Företaget utarbetar en redogörelse för försämringen av företagsverksamheten och en plan för stabilisering av ekonomin.
 • Understödstagaren inte har fått annat understöd för samma ändamål.

Understödberättigad verksamhet och godtagbara utgifter

 1. Löneutgifter
 2. Hyresutgifter och fastighetsutgifter
 3. Utgifter för anlitande av externa tjänster och sakkunniga
 4. Andra utgifter som motsvarar dem som avses i 1—3 punkten och som bedöms som nödvändiga för att trygga fortsatt företagsverksamhet

Stöd kan inte beviljas för investeringar eller anskaffning av produktionsinsatser.
Understödet är 5000 – 10 000 €, vilket utgör högst 80 procent av angivna utgifter.
Understödet betalas i en enda post och en redovisning över användningen av understödet och dess verkningar skall lämnas in efteråt.

Verksamhetsområden

 1. Företagsverksamhet som är kopplad till gårdar
  - Inkvartering
  - Programtjänster för turismen
  - Måltidstjänster: restaurang, catering
  - Tillverkning: metall-, trä- o.d. produkter, non annex I-livsmedel
  - Andra tjänster: maskinentreprenad, verkstad, ridstall, travträning
 2. Förädling och saluföring av jordbruksprodukter
  - Köper lantbruksprodukter (annex I -produkter), med undantag av produkter av fisk.
  - Bearbetar lantbruksprodukter
  - Säljer lantbruksprodukter (annex I -produkter), med undantag av produkter av fisk
  - Beskattas för näringsverksamhet
  - Mikroföretag (mindre än 10 anställda, årsomsättning och balansomslut högst 2 milj. €)
  - Företaget ger företagaren eller åtminstone en arbetstagare en utkomst
 3. Företag inom primär jordbruksproduktion
  - Trädgårds- eller annan specialodling
  - Direktförsäljning eller försäljning med s.k. kort distribution, t.ex. till restauranger eller
     storkök
  - Bereder gårdens produkter för handel, ex. packning av potatis, skalning av morötter
  - Säljer annex I –produkter med undantag av produkter av fisk
 4. Fiskerisektorn
  För kommersiella fiskare, företag som bedriver fiskodling, fiskförädling eller parti- eller detaljhandel med fisk. Understödet 3000 – 10 000 €, vilket utgör högst 80 procent av angivna utgifter. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer den blankett som används vid ansökan om understöd

Ansökan om understöd

 1. Sökandens namn, kontaktuppgifter och hemort samt företags- och organisationsnummer
 2. En plan för att stabilisera ekonomin
  - vidtagna åtgärder och en plan för sex månader
  - t.ex. nya försäljningskanaler, personalpolitik, nya produkter.
 3. De kostnader som ligger till grund för ansökan.
 4. En utredning om de minimis-stöd som andra myndigheter har beviljat den sökande under pågående och de två föregående beskattningsåren.
 5. En redogörelse för andra offentliga understöd som sökts och beviljats för samma ändamål.
 6. Sökandens resultaträkning och balansräkning eller i fråga om gårdsbruk motsvarande ekonomiska uppgifter för 2019.

Fiskerinäringen söker stödet från KEHA. De övriga stöden söks i Hyrrä.

Finnvera

Läs mera om Finnveras möjligheter att gå i borgen för företagets lån, t.ex. om företaget är i behov av driftskapital: Finnvera

Andra nyttiga länkar:

Lagen om företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa träder i kraft den 8 april 2020

Företagare ska temporärt kunna få arbetsmarknadsstöd på grund av den plötsliga och överraskande nedgång i efterfrågan som coronavirusepidemin har orsakat. Lösningen gäller alla företagare oavsett formen av företagsverksamhet. Lagen gäller till den 30 juni 2020. Mera info: https://valtioneuvosto.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/1410877/laki-yrittajien-oikeudesta-tyottomyysturvaan-tulee-voimaan-8-4-2020

 För närmare info om stödformerna och andra näringslivsärenden: