Länkstig

Innehållspublicerare

null Anhållan om marktäkt- och miljötillstånd, Galtby, Korpo
27.02.2019

KUNGÖRELSE

Tom Lindström, Skärgårdsvägen 6433, 21710 Korpo, ansöker om nytt marktäkts- och miljötillstånd för fortsatt brytning och krossning av
115 000 f-m3 berg samt upplagring av krossgrus under en tioårsperiod på fastighet Ollas 445-615-2-21 i Galtby, Korpo. Befintligt täktområde utvidgas österut. Täktdjupet bibehålls på nuvarande nivå. Verksamheten sker liksom tidigare sporadiskt, 2-3 månader/år. Den beräknade produktionen av krossgrus uppgår till 30 000 - 50 000 ton/år. Verksamheten orsakar främst buller- och dammutsläpp. En bullerutredning finns som bilaga till ansökningshandlingarna. Tillståndsansökningarna behandlas tillsammans och avgöras genom samma beslut i enlighet med 4a § marktäktslagen (555/1981) och 47a § miljöskyddslagen (527/2014).

 

Ansökningshandlingarna finns 28.2 - 29.3.2019 till påseende i stadshuset i Pargas, Strandvägen 28, och i Korpo områdeskontor, Handelsmansvägen 1. Eventuella anmärkningar eller åsikter med anledning av ansökan skall göras skriftligen och senast 29.3.2019 tillställas Pargas stads bygg- och miljönämnd (adress: Strandvägen 28, 21600 Pargas; e-post: bygg-miljonamnden@pargas.fi). Tilläggsuppgifter ges av miljövårdsinspektör Tomas Kull, tel. 040 488 5970, eller miljövårdschef Carl-Sture Österman, tel. 044 458 5927.

 

Pargas 27.2.2019

Bygg- och miljönämnden