Länkstig

Innehållspublicerare

null Översyn av behövliga bestämmelser för att trygga allmänna och enskilda intressen på gruvområdet, Ybbersnäs / Paroc Oy Ab
03.01.2020

       KUNGÖRELSE                                                          3.1.2020                           GruvNr2989

 

                          

                              Säkerhets-och kemikalieverket (Tukes)kungörmed stöd avgruvlagen (621/2011)

                             

                             handlingenför hörandesom gälleröversyn av behövliga bestämmelser för att                                                                                               trygga allmänna och enskilda intressenpå gruvområdet

                             Innehavare av gruvrätt:                                      Paroc Oy Ab
                             Gruvområde(utmål)och GruvNr:                    Ybbersnäs,2989

                             Områdets läge:                                                     Pargas


Åsikter och anmärkningar

                   

Åsikter och anmärkningar om handlingen för hörande inlämnas senast3.2.2020tillTukes på adressen PB66, 00521Helsingforseller elektroniskt påadressen kaivosasiat@tukes.fi.Åsikten eller anmärkningen ska förses med ärendets beteckning GruvNr2989.

 

 

Framläggning av handlingarna för hörande

 

Handlingarna för hörandeärframlagdatill3.2.2020påPargasanslagstavla(Strandvägen 28,
Pargas) ochi Tukesregistratorskontor(Semaforbron 12 B,Helsingfors)samtTukes webbplats https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta

 

                       Ytterligareinformation:kaivosasiat@tukes.fieller tfn 029 5052 132

Kungjord3.1.2020

 

Hålls framlagdtill3.2.2020                   

                             

 

 

                         Kuulemisasiakirja 3.1.2020          KaivNro 2989