Till innehållet


Svenskspråkig grundläggande utbildning

Pargas stad värdesätter utbildning högt och erbjuder undervisning med god kvalitet i trygga och tidsenliga lärmiljöer. Alla barn har enligt lag rätt till grundläggande utbildning. Skolans personal, elever och föräldrar skapar tillsammans den gynsamma atmosfär, som ligger till grund för inlärning, studier och skoltrivsel.

I den grundläggande utbildningen ingår både fostran och undervisning. Målet är att stöda elevens utveckling till en harmonisk individ med sund självkänsla och en samhällsmedborgare, som kritiskt kan bedöma sin omgivning. Samtidigt skapar den på ett för alla jämlikt sätt möjlighet till fortsatta studier.

Timfördelningen

Inom den grundläggande utbildningen består skoldagen av ett lagstadgat maximiantal timmar,  i första och andra årskursen är de fem lektioner och i övriga årskurser högst sju lektioner per dag. Antalet undervisningstimmar kan i årskurserna 7-9 tillfälligt överstiga maximiantalet, om särskilda arrangemang så kräver.

Enligt gällande lagstiftning är minimiantal timmar:

  • 19 veckotimmar i årskurserna 1 och 2

  • 22 veckotimmar i årskurs 3

  • 24 veckotimmar i årskurs 4

  • 25 veckotimmar i årskurserna 5 och 6 

  • 29 veckotimmar i årskurserna 7 och 8

  • 30 veckotimmar i årskurs 9

Timfördelningen i Pargas svenskspråkiga skolor inom den grundläggande utbildningen är enligt beslut av Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 30.9.2015:

  • 21 veckotimmar i årskurserna 1 och 2  

  • 23 veckotimmar i årskurserna 3 och 4

  • 27 veckotimmar i årskurserna 5 och 6

  • 30 veckotimmar i årskurserna 7, 8 och 9

Närskola

Eleven anvisas till den s.k. närskolan. Elevupptagningsområden avgör till vilken skola eleven hör. Vanligen är det den skola som ligger närmast hemmet. Elevens vårdnadshavare kan anhålla om byte av elevupptagningsområde. Denna anhållan riktas till utbildningschefen.

Ytterligare information

allmänt om den grundläggande utbildningen kan läsas på Utbildnings-styrelsens webbsida där det också finns information om stöd för lärande och skolgång.

Skriv ut
Dela |
Upp