Mene sisältöön


Rantojen ruoppaus

ILMOITUS VAI LUPA?

1. Lähtökohta: VELVOITUS ILMOITTAA KAIKISTA RUOPPAUKSISTA (Vesilaki 2:6 § & 2:15 §)
- vesialueen omistajalle, osakaskunnalle ja valvontaviranomaiselle (ELY-keskus) on tehtävä ilmoitus vähintään 30 vrk ennen aiottua ruoppausta. Lupaviranomainen ratkaisee, tuleeko hankkeelle mahdollisesti hakea vesilain mukainen lupa. Jos ruoppausmassojen määrä on yli 500m3, tulee lupa aina hakea.

2. Vesilain 2:6 § antaa perusoikeuden ruoppaukseen: "Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta vesistön käyttöä koskevasta haitasta kärsivä saa ilman vesialueen omistajan suostumusta suorittaa haitan poistamiseksi tarpeellisen toimenpiteen vesistön tilan ja käyttömahdollisuuksien parantamiseksi".

3. Edellytyksenä ruoppauksen suorittamiselle ilmoituksen perusteella on,

- ettei se aiheuta vesilain 3:2 ja 3:3 §:ssä kuvailtuja negatiivisia muutoksia vesistössä,
- ettei vesialueen omistajalle aiheuteta huomattavaa haittaa ja
- ettei valvontaviranomainen ole pysäyttänyt hanketta 30 vrk:n kulessa ilmoituksen jättämisestä

Ruoppausohjeet ja ilmoituskaavake löytyvät  ympäristöhallinnon www-sivulta:

ILMOITUS RUOPPAUKSESTA


HUOM!
Ruoppaustyön valvonta ja vastuu kuuluu työn teettäjälle, ellei urakoitsijan kanssa ole sovittu muuta. Ruoppausurakoitsijan kanssa on hyvä kirjallisesti sopia hankkeen toteuttamisesta ja läjityksestä.

Täytä ruoppausilmoituskaavake mielellään sähköisesti ja palauta se liitteineen täytettynä ajoissa (kuukausi ennen ruoppausta) suoraan ELY-keskukseen!Sivun alkuun