Mene sisältöön


Maa-ainesten ottaminen

Maa-aineslupa

Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen. Luvalla säännöstellään maa-aineksen ottoa niin, ettei se turmele kaunista maisemakuvaa, tuhoa luonnon merkittäviä kauneusarvoja tai erikoisia luonnonesiintymiä eikä aiheuta huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa. Lisäksi jälkihoitotyöt määritellään luvan yhteydessä.

Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten.

Maa-ainesluvan myöntää rakennus- ja ympäristölautakunta. Hakemuskaavakkeita saa osoitteesta www.suomi.fi. Hakemus laitetaan yleisön nähtäville 30 päivän ajaksi. Rajanaapureille varataan erikseen tilaisuus tulla kuulluksi.

Hakemukseen on liitettävä

  • Selvitys hallintaoikeudesta
  • Kartta
  • Ottamissuunnitelma
  • Muut tarvittavat selvitykset


Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii myös maa-ainesten ottotoiminnan valvovana viranomaisena.

Sivun alkuun