Till innehållet


Det är dags att söka sommarjobb!

27.1.2016
Nytt kesanumero.jpgSOMMARJOBB FÖR 15-18 ÅRINGAR SOM LOTTAS UT (25 platser)

Sommarplatserna är avsedda för i Pargas stad mantalsskrivna ungdomar som behöver arbetserfarenhet och inte fick arbetsplats i lotteriet år 2015.  Minimikravet är att du fyllt 15 år och att du avklarat 9:de klassen i högstadiet då sommarjobbet börjar.

Sommarjobben fördelas så att staden lottar ut 25 ungdomar som kallas till en intervju innan de erbjuds en arbetsplats. Alla som intervjuas kommer att få ett jobb, staden försöker så långt som möjligt beakta sommarjobbarens egna önskemål om arbetsplats och tidpunkt för sommarjobben.

Exempel på arbetsplatser:
Vårdarbete:
- bäddavdelning, Malmkulla, Björkebo och andra vårdenheter i Pargas
- Grannas i Nagu
- Regnbågen i Korpo
- Fridhem i Houtskär
- Aftonro i Iniö
Dagvårdarbete:
- daghem i Pargas och skärgården
Park- och annat utearbete:
- skötsel av uteområden (stränder, parker, blomrabatter, gräsklippning
  mm.)
Köks- eller städarbete:
- stadens kök bl.a. Malmkulla och Servicehuset
Fastighets- och underhållsarbete:
- mindre underhåll- och reparationsjobb. R
Reningsverket och andra ställen

Arbetsförhållandena har en arbetstid på 85% och är en månad långa. Sommarjobben är antingen i juni (6.6-5.7) eller i juli (1.7-31.7). Lönen är 777 euro/månad.

Platserna söks elektroniskt  på  www.kuntarekry.fi  (jobbnyckel: 96470) eller via länken: https://www.kuntarekrytointi.fi/recruitment/#/job/96470?portal=rekryse senast 29.2.2016

De som väljs i utlottningen kallas till intervju till ungdomsverkstaden Aktiva inom mars månad. En lista på de valda publiceras på stadens hemsida och på stadens anslagstavlor 7.3.2016.

För tilläggsuppgifter:
Peter Lindroos, personalchef  tfn 044 358 5832
Jan Alander, personalsekreterare  tfn 040 488 6019
Jenni Lindroos, Aktiva  tfn 050 596 2108

SOMMARJOBBSSEDEL

I år lottar Pargas stad också ut 20 sommarjobbsedlar. Med sommarjobbssedel avses ett understöd på 250 € som beviljas av Pargas stad till arbetsgivare som anställer ungdomar födda 1998-2000 till sommarjobb för minst två veckor.

Sedlarna är till antalet 20 stycken.  Ungdomarna söker själv sommarjobb med hjälp av sedeln de fått och arbetsgivaren fakturerar staden i efterhand.

Sommarsedelansökningsprocess

Så söker unga om sommarjobbssedel:

 1. Fyll i ansökningsblanketten (skriv ut den via länken nere eller hämta den från stadens servicepunkt eller områdeskontoren) och skicka den eller för den till Pargas stads servicepunkt (Strandvägen 28, 21600 Pargas) eller till områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär eller Iniö.
 2. Sista ansökningsdag är 29.2 kl. 15
 3. Sommarjobbsedlarna lottas ut senast 4.3.2016
 4. Efter utlottningen kontaktas de sökande och kallas till infotillfälle. Infotillfället är obligatoriskt. Kan man inte delta av någon orsak bör man vara i kontakt med Aktiva. Uteblir man från infotillfället utan orsak så ges sedeln automatiskt till följande i kön.

Villkor för beviljande av sommarjobbssedeln

 1. Sommarjobbssedeln gäller Pargasbor födda 1998-2000.
 2. Arbetsgivaren kan vara ett företag, samfund eller förening verksam i Pargas. Ett hushåll, en privat person eller Pargas stad kan inte fungera som arbetsgivare.
 3. De ungdomar som anställs får inte vara familjemedlem till företagets ägare.
 4. Staden betalar arbetsgivare ett understöd på 250 €/ ungdom, för minst två veckor.
 5. De ungdomar som anställs av staden genom utlottning kan inte anställas med sommarjobbssedeln.
 6. De ungdomar som via utlottningen får en sommarjobbssedel deltar i ett obligatoriskt infotillfälle. Blir man borta från detta så ges sommarjobbssedeln till följande på väntelistan.
 7. Sommarjobbssedeln är personlig och kan inte ges till en annan person

Hur använder den unga sommarjobbssedeln

 1. Delta i det obligatoriska infotillfället i Pargas stadshus enligt kallelsen. Datum meddelas i kallelsen.
 2. Sök sommarjobb enligt de råd och info som kommit fram under infotillfället
 3. Vid behov hjälper Aktiva Jenni och Eeva i jobbsökandet.

Arbetsgivarens roll

 1. Arbetsgivaren gör ett skriftligt arbetsavtal med den unga.
 2. Anställningsförhållandets längd ska vara minst 2 veckor (10 dagar) och bruttolönen ska vara minst 390 €/ två veckor. Lönen skall dock följa minimilönen enligt kollektivavtalet. Ett längre arbetsavtal är möjligt fast stadens stöd bara gäller för två veckor.
 3. Den dagliga arbetstiden skall vara minst 6 timmar.
 4. Anställningen bör ske under tiden 1.6-31.8.2016.
 5. Arbetsgivaren skickar en undertecknad sommarjobbssedel till Aktiva senast 3.6.2016
 6. Efter sommaren fakturerar arbetsgivaren Pargas stad en ersättning på 250 €/ sedel med separat faktureringsblankett senast 31.10.2016. Till fakturan bifogas en kopia av arbetsavtalet och lönekvitton.
 7. Arbetsgivaren rekommenderas skriva arbetsintyg till den unga


Aktivas kontaktuppgifter:
Jenni Lindroos, tfn 050 596 2108
Eeva Suominen, tfn 040 488 5657
Strandvägen 32, 21600 Pargas


Skriv ut
Dela |
Upp