Till innehållet


Lediga jobb i Pargas stad

2.2.2017

  

Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas är en tvåspråkig skärgårdsstad vars centrum finns 25 km från Åbo. Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer. koysi.jpgFÖRÄNDRINGSLEDARE FÖR DE TEKNISKA STÖDFUNKTIONERNA (TEKNISK CHEF FÖR VISSTID 24 MÅN)Pargas stad har inrättat en ny tjänst som teknisk chef. Vi söker nu en förändringsledare som styr och genomför sammanförandet av de tekniska stödfunktionerna i staden. De funktioner som sammanförs är servicetjänster (fastigheter, kosthåll och städning), vattentjänster, trafikleder samt skötsel av parker, allmänna områden och idrottsanläggningar. Största delen av stadens investeringsprojekt koordineras av den tekniska chefen.

Ditt uppdrag är att under 24 månader:

 • Skapa en modern, kostnadseffektiv verksamhetshelhet för tjänsteproduktion och investeringar

 • Produktifiera verksamheten och göra avvägningar kring serviceproduktionen

 • Skapa beredskap för att möta de utmaningar som landskaps- och vårdreformen medför

 • Utreda förutsättningar för en bolagisering av vattentjänster

Den tekniska chefen fungerar som ansvarig sektorchef och föredrar sektorns ärenden i ansvarigt politiskt organ.

Tjänstens behörighetsvillkor är högre högskoleexamen samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska.

Dessutom värdesätts erfarenhet av ledningsuppdrag inom den tekniska branschen, dokumenterad erfarenhet av förändringsprojekt samt en god social kompetens.

Lönen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). Prövotiden är 4 månader.

Tilläggsuppgifter om tjänsten ger kommundirektör Patrik Nygrén (+358 40 5114 383, patrik.nygren@pargas.fi)

Vänligen lämna in din ansökan med löneanspråk senast 24.2.2017 kl. 12 elektroniskt via kuntarekry, (https://www.kuntarekry.fi) jobbnyckel 127339 eller till stadens registratur, Pargas stad, Förvaltningstjänster, Strandvägen 28, 21600 Pargas. Bifoga din CV samt ett ansökningsbrev till ansökan också om du söker elektroniskt.

Pargas stad    -stadsstyrelsen

 

Svenskspråkig utbildning:

purjehdus_.jpgVid det svenskspråkiga skolväsendet i Pargas stad lediganslås följande tjänster och uppgifter från och med 1.8.2017 tillsvidare: 1. timlärare med klassläraruppgifter, Malms skola

 2. timlärare med klassläraruppgifter, Kirjala skola

 3. timlärare med klassläraruppgifter, Kyrkbackens skola

 4. timlärare med klassläraruppgifter, Skärgårdshavets skola

 1. specialklasslärare, Malms skola
 2. timlärare med specialläraruppgifter, gemensam för Kirjala skola och Sunnanbergs skola
 3. timlärare i historia, samhällslära och studiehandledning, gemensam för Skärgårdshavets skola och Kyrkbackens skola
 4. lektor i studiehandledning, Pargas svenska gymnasium

 5. elevassistent med handledaruppgifter till jopo-klass, Sarlinska skolan


För läsåret 2017-2018, om inte annat uppges,  lediganslås följande uppgifter i huvudsyssla:

 1. timlärare med klassläraruppgifter, Malms skola,

  uppgiften kräver kunskap i tecken som stöd

 2. timlärare med klassläraruppgifter, för tiden 14.8.2017-2.6.2018 , Malms skola

 1. timlärare med specialklassläraruppgifter, Malms skola
 2. speciallärare, vikariat för tiden 14.8.2017-2.6.2018 , Kyrkbackens skola


Närmare uppgifter ger rektorerna enligt följande:

Malms skola, rektor Saga Isaksson tfn 040 4885862

Kirjala skola, rektor Bo Blomqvist tfn 050 5402078

Sunnanbergs skola, rektor Sebastian Ducander tfn 050 5355031

Kyrkbackens skola, rektor Martin Hartman tfn 040 5768600

Skärgårdshavets skola, rektor Martin Hartman tfn 040 5768600

Sarlinska skolan, rektor Christa Andersson tfn 050 5962605

Pargas svenska gymnasium, rektor Annika Gustafsson tfn 040 4885771

eller per e-post förnamn.efternamn@edu.pargas.fi.


Behörighet enligt F om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 1998/986.

Beträffande p. 9 krävs examen för skolgångsbiträden eller annan lämplig utbildning. Erfarenhet av motsvarande assistentuppgifter räknas som merit.


Ansökan sänds till Pargas stad, Svenskspråkig utbildning, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post: bildningen@pargas.fi.

Av ansökan bör tydligt framgå vilken punkt eller punkter som ansökan gäller.

Till ansökan bifogas betyg som utvisar behörigheten samt CV. Den som väljs bör inom 30 dagar efter att beslutet delgivits uppvisa godtagbart läkarintyg (p. 1-8) och straffregisterutdrag.  Ansökningstiden utgår 3.3.2017.


 


Miljöavdelningen:

kivipino_.jpgSTADSGEODET

Skärgårdsstaden Pargas lediganslår tjänsten som stadsgeodet vid stadens miljöavdelning.

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna i Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter såväl den kommunala serviceproduktionen som förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.

Stadsgeodeten är chef för mätningsenheten (13 personer), ansvarar för stadens markpolitik och för de lagstadgade uppgifter som ankommer på kommunens fastighetsingenjör.

Mätningsbyrån upprätthåller och utvecklar stadens kartsystem, handhar tomtförsäljningen, deltar i marknadsföringen, sköter fastighetsbildningen på detaljplanerade områden, kommunens adressystem och ansvarar för att stadens mark- och vattenområden förvaltas på ett ändamålsenligt sätt.

Behörighetskravet är en för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen avlagd vid Tekniska högskolans lantmäteriavdelning (numera Högskolan för ingenjörsvetenskap vid Aalto-universitetet), eller motsvarande tidigare examen. Uppgiften förutsätter god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska.

Erfarenhet av arbetsuppgifter inom branschen är en förutsättning för att framgångsrikt sköta tjänsten.

Avlöning enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). Den som valts ska före tjänsten tas emot uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Vid besättande av tjänsten iakttas en prövotid om fyra månader.

Ansökningarna riktas till stadsstyrelsen i Pargas och lämnas in under adress Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 PARGAS. Märk kuvertet med ”Stadsgeodet”. Ansökningarna kan även lämnas in elektroniskt under adress pargas@pargas.fi.

Till ansökningshandlingarna ska bifogas examensintyg och språkintyg. Dessutom ska sökanden bifoga referenser som han/hon vill åberopa för att styrka sin arbetserfarenhet och den behörighet som vi förutsätter av sökanden. Ansökningstiden går ut 24.2.2017 kl. 12.00.
Tidigare inkomna ansökningar beaktas.

Tilläggsinformation finns på stadens hemsidor och ges även av markanvändningsingenjör Peter Lindgren tfn 050 5662 943, av miljövårdschef Carl-Sture Österman tfn 044 4585 927, även per e-post förnamn.efternamn@pargas.fi.


                                                                * * *


MILJÖVÅRDSINSPEKTÖR

Skärgårdsstaden Pargas lediganslår en tjänst som miljövårdsinspektör vid stadens miljöavdelning.

Pargas är en skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i västra delen av Skärgårdshavet. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (ca 8 000 stugor).

Miljövårdsbyrån med en miljövårdschef och två -inspektörer handhar de uppgifter som ankommer på den kommunala miljövårdsmyndigheten och på tillsynsmyndigheten enligt bl.a. miljöskydds-, avfalls-, kemikalie- och vattenlagen samt lagen om vattentjänster. Miljövårdsbyrån sköter även tillstånds- och tillsynsuppgifterna enligt marktäktslagen.

Miljövårdsinspektören jobbar vid stadens miljövårdsbyrå i Pargas, arbetsuppgifterna förutsätter även inspektioner i kommundelarna i skärgården. Den nya miljövårdsinspektören kommer att ha det huvudsakliga ansvaret för den kommunala miljövårdsmyndighetens tillsynsplan och det årliga tillsynsprogrammet. I uppgifterna ingår även skriftig beredning av tillstånds- och tillsynsärenden till miljönämnden.

Behörighetskraven är en för tjänsten lämplig högskole- eller yrkeshögskoleexamen avlagd vid universitet eller yrkeshögskola. Uppgiften förutsätter god samarbetsförmåga och tillräckliga språkkunskaper för att i praktiken handlägga ärenden på svenska och finska.

Erfarenhet av arbetsuppgifter inom branschen är en förutsättning för att framgångsrikt sköta tjänsten. Vi värdesätter god kännedom om miljövårdslagstiftning och miljövårdsteknik.

Avlöning enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). Den som valts skall före tjänsten tas emot uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Vid besättande av tjänsten iakttas en prövotid om fyra månader.

Ansökningarna riktas till miljöavdelningen vid Pargas stad och lämnas in under adress Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas. Märk kuvertet med ”Miljövårdsinspektör”. Ansökningarna kan även lämnas in elektroniskt under adress miljonamnden@pargas.fi

Till ansökningshandlingarna skall fogas examensintyg, eventuella språkintyg och de referenser som sökanden vill åberopa för att styrka sin arbetserfarenhet och behörighet. Ansökningstiden går ut 24.2.2017 kl. 12.00.

Tilläggsinformation finns på stadens hemsidor och ges även av miljövårdschef Carl-Sture Österman tfn 044 4585 927, av miljövårdsinspektör Petri Huovila 050 4646 866, även per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi


 

Sommarjobb:

DSCN0064.JPG


 

Pargas stads sommarjobb 2017 för 1999-2001 födda

Man kan söka både sommarjobb (1) och sommarjobbssedel (2), men bara få en av de två.


 1. Sommarjobb som lottas ut.

Pargas stad lottar ut 25 sommarjobbsplatser på olika enheter inom Pargas stad för ungdomar födda 1999-2001. Sommarjobbsplatserna kan sökas under tiden 25.1-3.3.2017. Sommarjobbsplatserna kan bara sökas elektroniskt. En länk till ansökningsblanketten öppnas 25.1.2017 https://www.kuntarekry.fi/sv/jobb/124734.


        2. Sommarjobbsedel

Pargas stad lottar också ut 20 sommarjobbsedlar. Med sommarjobbsedel anses ett understöd på 250 € som beviljas av Pargas stad till arbetsgivare som anställer ungdomar födda 1999-2001 till sommarjobb för minst två veckor. Ungdomarna söker själv sommarjobb med hjälp av sedeln och arbetsgivaren fakturerar staden i efterhand.

Ansökningsblanketten för sommarjobbsedlar delas ut på evenemanget Starta Säsongen 25.1.2017 i Pargas stadshus kl. 17-19. och kan därefter skrivas ut från Pargas stads hemsida www.pargas.fi eller hämtas från Pargas stadshus eller områdeskontoren i Nagu, Kopro, Houtskär eller Iniö. Ansökningstiden för sommarjobbsedlar är 25.1-3.3.2017. Mera info HÄR.


Mera information ger:

Personalchef Peter Lindroos, 044 358 5832

Personalsekreterare Jan Alander, 040 488 6019

Verksamhetsledare Jenni Lindroos, Aktiva, 050 596 2108

 


Dagvårdsenheten:

pyoritys_rgb.jpg


Fortlöpande rekrytering till kortare vikariat inom dagvårdsenheten.

Skicka en öppen ansökan till bildningen@pargas.fi eller till Pargas stad, dagvården, Strandvägen 28, 21600 Pargas.                         


 


Kosthåll:

etukuva21.jpgKosthållet i Pargas stad behöver SEMESTER- OCH SJUKVIKARIER för kosthållsarbetare och kockar
Behörighetsvillkor: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete, hygienpass. Tillräcklig förmåga att i tal använda svenska och finska språken räknas som merit.

Uppgiften förutsätter ett genuint intresse för köksarbete, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga.

Lön bestäms enligt tjänstekollektivavtal.

Förfrågningar:

kostchef Niina Isberg / Pargas stad, niina.isberg@pargas.fi
kosthållsförman vik. Eva Bergman / Centralköket i Pargas, 040 488 5600
kosthållsförman Marika Andersson / Malmkullas kök, 040 488 6030
kosthållsförman Gunnel Malm / Nagus område, 040 488 5603
kosthållsförman Gunilla Gustafsson / Korpos område, 040 488 6029
kosthållsförman Maria Dahlqvist / Houtskärs och Iniös områden, 044 358 5977

 

                      

Social- och hälsovård:

puhalluspoika_rgb.jpg


Pargas stads Social- och hälsovårdsavdelning ledigförklarar en vakans som FYSIOTERAPEUT på Malmkulla bäddavdelningen 50% och inom Äldreomsorgens öppenvård 50% från den 01.05.2017 tillsvidare.


Behörighetsvillkoren för uppgiften är fysioterapeutexamen. Uppgiften förutsätter initiativförmåga, kreativitet, stresstålighet och ett levande intresse för arbetet med äldre, Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 128832  senast den 19.03.2017

Ansökan jämte nödiga intyg kan även inlämnas under adress Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas, socialcentralen@pargas.fi.

Förfrågningar, äldreomsorgschef Gun Sirén tel. 02-4585700 och vårdchef Ann-Helen Saarinen tel. 040 8209 658

                                                                     * * *


Pargas stad lediganslår följande vikariat inom hälsovården:

En BIOANALYTIKER/LABORATORIESKÖTARE för tiden 01.04 -31.12.2017

Behörighetsvillkor för uppgiften är bioanalytiker-/ laboratorieskötarexamen. Av sökanden förutsätts tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi , arbetsnyckel: 129652. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller elektroniskt till socialcentralen@pargas.fi senast den 13.03.2017 kl 12.00 .

Närmare information ges av ansvarig laboratorieskötaren Marit Henriksson te. 02 4545230 eller av hennes vikarie på samma telefonnummer.


                                                                 * * *


Pargas stads äldreomsorg ledigförklarar en anställning som SJUKSKÖTARE inom hemvården i Nagu kommunområde fr.o.m. 1.4.2017

Behörighetsvillkoren för uppgiften är sjukskötarexamen.

Språkkraven är god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Lön enligt arbetskollektivavtal.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 129360  senast den 13.03.2017 kl. 12:00. Ansökan jämte nödiga intyg kan även inlämnas under adress Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas, socialcentralen@pargas.fi.

Förfrågningar, äldreomsorgsledare Kerstin Savolainen  tfn 040 488 5589


                                                                   * * *


Pargas stad lediganslår på nytt att sökas följande anställningar i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:

2 NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, Björkebo/Pargas. Anställningarna gäller tillsvidare.

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt AKTA.

Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.


Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi jobbnummer 128059. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 10.3.2017 kl. 12:00.


Närmare information ges av Carina Willberg, tfn 0400 202 848


                                                                     * * *


Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, Björkebo/Pargas. Anställningen gäller tillsvidare.


Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt AKTA.

Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi jobbnummer 129346. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 13.3.2017 kl. 12:00.

Närmare information ges av Carina Willberg, tfn 0400 202 848


                                                                  * * *


Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:

1 NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, Nagu. Anställningen gäller tillsvidare.

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 129549.

Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 13.03.2017 kl. 12.00.

Närmare information ges av Kerstin Savolainen, tfn 040 488 5589


                                                                      * * *


Pargas stad lediganslår att sökas följande vikariat i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, Solgläntan/Pargas. Anställningen är för tiden 1.3.-31.7.2017.


Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt AKTA.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi jobbnummer 128649. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 24.2.2017 kl. 12:00.

Närmare information ges av Janina Dahla, tfn 040 488 6055


                                                                * * *


Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE (50%) till äldreomsorgen, Solgläntan/Pargas. Anställningen gäller tillsvidare.


Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt AKTA.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi jobbnummer 129560. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 13.3.2017 kl. 12:00.

Närmare information ges av Janina Dahla, tfn 040 488 6055


                                                                * * *


Pargas stad ledigförklarar följande vikariat inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, hemservice/Pargas. Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat som närvårdare (korttidsvikariat och andra vikariat).

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Körkort är nödvändigt inom hemvården.
Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.
Registrera dig i vårt vikarieregister och fyll i en ansökan genom länken på www.kuntarekry.fi     -sidan  (sök arbetsplats). Vi kontaktar dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.
När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 113084. Ansökan med relevanta intyg kan även lämnas in till Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller skickas till socialcentralen@pargas.fi


Närmare information ges av

Tanja Fokin               tfn 050 596 2615 eller

Anna Karlsson         tfn 044 358 5840


                                                                  * * * * *

                                                

Socialserviceenheten i Pargas stad söker stödpersoner för ungdomar som p.g.a. handikapp eller sjukdom har särskilda behov. En stödperson handleder, uppmuntrar och är vän och håller sällskap till den unga personen i olika fritidsaktiviteter, som på bio, i simhall, på konserter, på stan m.m.

 • Stadens socialserviceenhet gör ett tidsbegränsat uppdragsavtal med stödpersonen. Antalet timmar varierar efter behov och uppgår till högst 10 timmar/månad. Stödpersonen ska vara en utomstående person till den familj som får stöd och hon eller han ska förbinda sig till de gemensamt uppsatta målen. Stödpersonen och den som får stöd/vårdnadshavaren till den som får stöd kommer tillsammans närmare överens om träffarnas innehåll. En stödperson som arbetar med en minderårig ska visa upp ett straffregisterutdrag innan hon eller han inleder sitt uppdrag. Stödpersonen ska själv vara minst 16 år gammal.

  Arvodet är 9,22 €/timme. Som kostnadsersättning utbetalas högst 20 €/månad.

  Närmare information ges av socialarbetare Katja Koivu, tfn 044 358 5976 eller katja.koivu@pargas.fi.


                                                                  * * * * *  Pargas stad behöver SEMESTER- och ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper. • SJUKSKÖTARE

  Behörighetsvillkoen för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter iniativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal.

  www.kuntarekry.fi  jobbnyckel: 127218. 


 • NÄRVÅRDARE

  Behörighetsvillkor.Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

 • www.kuntarekry.fi jobbnyckel: 127237.


  VÅRDBITRÄDE
 • Behörighetsvillkor för vårdbiträde: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete. Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

  www.kuntarekry.fi  jobbnyckel:127242.


 • ANSTALTSBITRÄDE

  Behörighetsvillkor är utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt  tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

  www.kuntarekry.fi  jobbnyckel: 127244.


 • Kontaktperson:

  vårdchef Ann-Helen Saarinen / hälsocentralen Pargas 040 820 9658

  ansvarig sjukskötare Janette Sundqvist/ läkarmottagningen 040 488 5503
  avdelningsskötare Marika Cederlöf / Malmkulla bäddavd.   040 488 5843
  avdelningsskötare Ann-Christin Elmvik / Bäddavdelning 040 488 5524
  äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg/ Aftonro, Iniö    040 488 5590
  äldreomsorgsledare Kerstin Savolainen / Grannas, Nagu 040 488 5589

 • äldreomsorgsledare Ramona Pettersson/Regnbågen, Korpo 040 458 0400
  äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
  ansvarig sjukskötare Carola Lundqvist / hemsjukvården, Pargas 040 488 5566
  ansvarig handledare Mervi Kurvinen / hemvård, Pargas 050 596 2615
  ansvarig handledare Eeva Suominen / hemvård, Pargas 044 358 5840
  ledare för serviceboende Carina Willberg / serviceboende, Pargas 040 020 2848
  minneskoordinator Janina Dahla / dagverksamhet för äldre 040 488 6055

  äldreomsorgschef Gun Sirén 02 4585700  tel tid mån-fre 8.15-9.00


 • eller per e-p: fornamn.efternamn(at)pargas.fi

  Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via länken www.kuntarekry.fi sök arbetsplats.


 • Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi

 


Skriv ut
Dela |
Upp