Till innehållet


Enskilda vägar - vägbidrag 2019

Nya principer för beviljande av vägbidrag 2019

Avsikten med att bevilja bidrag för grundförbättringar istället för att utbetala bidrag för normalt underhåll, är att rikta stadens anslag till projekt som höjer vägens skick och förbättrar dess säkerhet.

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster beslöt 3.4.2019 att fördela 2019 års vägbidrag enligt följande principer:

Stadens bidrag på sammanlagt 20 000 € tilldelas väglag som erhållit statsbidrag för grundreparation och arbetet utförs under året 2019. Bidragets storlek utgör 50 %, max 75 % av den väglagets egen andel efter statsbidrag, så långt stadens andel räcker. Väglag har möjlighet fram till 1.11.2019 att ansöka om grundreparationsbidrag av staden. Till ansökan skall bifogas intyg över beviljat statsbidrag, projektbeskrivning och kostnadskalkyl. Bidraget utbetalas utgående från projektets verkliga kostnader.

Om ansökningarnas antal och projektens kostnadsomfång är stort, fördelas grundreparationsbidraget till varje stödberättigat projekt procentuellt så långt anslaget räcker, så att varje projekt procentuellt får ett lika stort bidrag.

För privata (väglag) färjor betalas lika stort procentuellt bidrag i proportion till de verkliga utgifterna anslaget ger möjlighet till. Bidraget räknas ut enligt formeln sammanlagt bidrag till färjor (105 000 €)/färjornas sammanlagda egenandel*den enskilda färjans egenandel. Bidraget utgör max den privata färjans egen andel efter statligt bidrag.

Vägbidragen till färjorna fördelas och utbetalas då väglagen lämnat in ansökan och verifikat över 2018 års godkända verksamhetskostnader.

Närmare information om statsbidrag för grundförbättringar finns att hitta på NTM-centralens webbsida.

https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/yksityisteiden-parantamisen-avustaminen 

        

Ansökningsblanketter finns även att få vid stadshuset och områdeskontoren. Ansökan jämte bilagor skickas elektroniskt till tekniskastodtjanser@pargas.fi . Om detta inte lyckas kan du posta den till:

Pargas stad
Tekniska enhet
Strandvägen 28
21600 Pargas

Du kan även hämta din ansökan till områdeskontoren eller till stadshusets infopunkt.                         

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster i Pargas stad


Upp