Till innehållet


Välkommen till småbarnspedagogikens hemsidor!

Pargas stad erbjuder barn under skolåldern mångsidiga tjänster inom småbarnspedagogiken. Efter föräldrapenningperioden kan föräldrarna välja bland följande vårdformer för sitt barn:

  • Barnet vårdas hemma. Om det i familjen finns ett barn under tre år kan man ansöka om hemvårdsstöd. Familjer där barn vårdas hemma kan anlita öppna dagvårdens tjänster för småbarnspedagogik utan att förlora hemvårdsstödet.
  • Barnet vårdas på en av kommunen ordnad vårdplats i antingen heltids- eller deltidsvård. Dagvårdsplatsen kan vara i ett daghem eller i familjedagvård. Familjedagvård ordnas i den enskilda vårdarens hem, eller som gruppfamiljedagvård.
  • Barnet vårdas med privatvårdsstöd i ett privat daghem.
  • Barnet vårdas med privatvårdsstöd, då barnets vårdare är en av staden godkänd privat familjedagvårdare eller en vårdare som familjen anställt.

 border.jpg

Aktuellt

Beslut om höstens dagvårdsplatser
Vi strävar till att skicka besluten om dagvårdsplatserna elektroniskt till vårdnadshavarna i maj. Du får ett meddelande till e-posten, varefter du kan läsa beslutet i webbportalen, du loggar in med dina bankkoder. Besluten kommer inte samtidigt till alla eftersom de skickas elektroniskt vartefter de görs.

border.jpg

Klientavgifter inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.8.2018
P.g.a. indexjusteringen kommer alla familjer att få ett nytt beslut om klientavgifter fr.om. 1.8.2018.
Vänligen lämna in blanketten för inkomstutredning med verifikat senast 4.5.2018. Obs! Även om era inkomster inte har förändrats skall inkomstverifikaten lämnas in för kontroll . Detta gäller inte familjer för vilka avgiften har justerats med beaktande av inkomsterna för båda vårdnadshavarnas del under 2018.
Se avgifter för småbarnspedagogik
border.jpg

Småbarnspedagogiken har personalutbildning fredagen den 10.8.2018 och då är alla dagvårdsplatser stängda. För de familjer som annars skulle ha haft sina barn i dagvård är denna dag avgiftsfri. Vi hoppas att alla får dagvården ordnad för att hela personalen ska kunna delta i utbildningen. Vänligen kontakta föreståndaren/familjedagvårdsledaren i annat fall, senast 15.6.2018.Tack för ert samarbete!

border.jpg

eSmåbarnspedagogik
Pargas stad har tagit i bruk elektroniskt meddelande av vårdtider och placerings- och avgiftsbesluten skickas elektroniskt, se eSmåbarnspedagogik.

Länk till webbportalen

border.jpg

NYTT INFÖR HÖSTEN 2018
Björkhagens daghem har sex barngrupper: en uteförskolegrupp med kompletterande dagvård, fem grupper för 0-5-åringar, varav en grupp riktar in sig på tvåspråkighet, två är svenskspråkiga och två finskspråkiga. Den ena finskspråkiga gruppen är betonad på utepedagogik.

Pjukala daghem har ca 35 barn i åldern 1-5, samt en  förskolegrupp. Fr.o.m. hösten 2018 kan också barn som har finska som modersmål ansöka om plats i Pjukala. Beroende på antal, ålder och språk indelas barnen i tvåspråkiga grupper. Förskolan är svensk men har en “finska-klubb”. Utepedagogiken är en viktig del av verksamheten.

Knattebo daghem har från hösten 2018 tre grupper: en svenskspråkig förskolegrupp, en liten finsk förskolegrupp samt en svenskspråkig grupp för 3-5-åringar (gruppen kommer att vara mindre än tidigare). Utomhuspedagogiken är en viktig del av verksamheten i Knattebos alla grupper.

Gruppfamiljedagvård
Fr.o.m. hösten 2017 skaffas råvarorna till morgonmålet, lunchen och mellanmålet så långt som möjligt från närliggande producenter. Bl.a. nötkött, potatis, ägg, grönsaker, frukt, spannmål och bröd levereras med jämna mellanrum direkt från producenterna till gruppfamiljedaghemmen. Också sortering och kompostering av avfall är en naturlig del av gruppfamiljedaghemmens vardag. Utepedagogik och tvåspråkig verksamhet är områden som gruppfamiljedagvården satsar extra mycket på.

Daghemmet Karusellen, Nagu
Öppen småbarnspedagogik / klubbverksamhet

Nagu-Nalle-klubben är ett alternativ inom småbarnspedagogiken. Klubbverksamheten är för barn som inte är i kommunal dagvård. Man kan således utnyttja klubbverksamheten utan att förlora hemvårdsstödet. Klubben är avsedd för barn från 3 års ålder (barnet ska fylla tre under verksamhetsterminen). Klubben hålls måndag-fredag kl. 9-12 i daghemmets utrymmen. Verksamheten leds av en barnträdgårdslärare och baserar sig på planen för småbarnspedagogik. Klubben följer skolornas verksamhetsår. Barnen äter ett mellanmål som de har med sig hemifrån. Avgift: 3 € /gång, 2 € syskon. Förutsättning för att inleda verksamheten hösten 2018 är minst sju deltagare per dag.  Ansök genom att fylla i blanketten senast 28.2.2018.

border.jpg


Skriv ut
Dela |
Upp