Till innehållet


Projekt

Inom EU finns ett stort antal fonder och program som kan bevilja finansiering för utvecklings- och kunskapsutbytesprojekt. Strukturfondernas mål är att utjämna de ekonomiska och sociala skillnaderna inom EU. Alla medlemsländer har möjlighet att ansöka om dessa pengar. Den nya strukturperioden, som pågår 2014-2020, har öppnats för ansökningar, vilket betyder att man nu kan ansöka om externa projektmedel för utvecklingsåtgärder i regionen.

Utgångpunkten för EU-projekt som startas och drivs av Pargas stad är att stöda utvecklingen av regionen, till exempel genom att förbättra möjligheterna att bo och verka i skärgården, stärka livskvaliteten på orten, utveckla hållbara lösningar eller stöda livslångt lärande och innovationsverksamhet. Innehållet i projekten kan vara allt från att utveckla näringsliv och turism, utarbeta nya metoder inom social- och hälsovård, stöda kunskapsutbyte mellan skolor till att förbättra infrastrukturen.

De flesta projekt genomförs i samarbete med andra kommuner, regioner eller medlemsländer.

I balken till höger finns länkar till några av de centrala fonderna och programmen.

Mera information om stadens projektverksamhet ges av projektkoordinatorerna Teresia Blomberg tfn 040 164 6958 och Petra Palmroos tfn 040 839 7170, e-post förnamn.efternamn@pargas.fi

Nedan finns en lista på vilka EU-projekt som pågår eller som just avslutats:

FamilyPorts
EUflagRGB.jpg

Green and Family-friendly Archipelago Ports (FamilyPorts) är ett gränsöverskridande Central Baltic-projekt som har som målsättning att förbättra servicen i fyra gästhamnar i Åboland (Nagu och Dalsbruk) och på Gotland (Ronehamn och Lickershamn).  

Inom ramen för projektet ska familjevänliga servicebyggnader byggas i alla fyra hamnar. Hamnarna kommer också att göra satsningar på miljövänlig teknologi och skapa gemensamt marknadsföringsmaterial.

Pargas stads samarbetsparter i projektet är Kimitoöns kommun, Region Gotland och Lickershamns Fiskareförening.

Projekttid: 1.7.2016-31.3.2019
Totalbudget: Cirka 1,05 miljoner euro
Finansiär: Central Baltic

Kontaktperson i Pargas:
P
rojektkoordinator Petra Palmroos
Tfn 040 839 7170

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------


St Olav Waterway - Pilgrim på havet


EUflagRGB.jpg

St Olav Waterway är ett gränsöverskridande Central Baltic projekt och genomförs av Pargas stad i samarbete med Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Föreningen Franciscus, Sottunga, Söderhamn, Östhammar och Pilgrimstid Sverige.


Projektets målsättning är att skapa en ny pilgrimsrutt kallad S:t Olavsleden, från Åbo via skärgården och Åland till Hudiksvall i Sverige, där den knyts ihop med existerande S:t Olovleder i Sverige och Norge. Projektet kommer att identifiera ett antal så kallade turismnoder längs med rutten, och paketera service till attraktiva helheter för besökare. St Olav Waterway kommer att markeras med S:t Olavledens märken när leden är certifierad.

Mera information om projektet finns här:

www.st-olav.com

Projekttid: 1.10.2016 - 31.8.2019
Totalbudget: Cirka 1,5 miljoner euro
Finansiärer: Central Baltic
Projektledare i Pargas: James Simpson, tfn 040 488 5977

----------------------------------------------------------------------------------------------------

RIBS
Rolling Images in Business Startups

ribs_logo.jpg

RIBS är ett gränsöverskridande Central Baltic-projekt som har som målsättning att förbättra ungdomars kunskaper om företagsamhet och ungdomars mediekunskaper. Samtidigt ska projektet skapa en positiv attityd till företagsamhet hos ungdomarna. 

Projektet arbetar i huvudsak inom Pargas svenska gymnasium, och målet är att kurser i företagsamhet ska integreras i gymnasiets verksamhet, så att eleverna också efter projekttiden kan erbjudas möjlighet att delta i företagsamhetskurser. Ungdomarna har möjlighet att delta i olika typer av internationella utbyten tillsammans med ungdomar från Åland, Stockholm, Gotland och Estland och de kommer att lära sig att samarbeta med ungdomar i gränsöverskridande team. Också lärare kommer att få delta i utbytena.

Pargas stads samarbetsparter i projektet är Film Stockholm, Film på Gotland, Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation (Åland), Kinobuss, Saaremaa Development Center och Kuressaare stad (Estland).

www.ribsproject.com

Projekttid: 1.9.2015-30.11.2018
Totalbudget: 1,8 miljoner euro
Finansiärer: Central Baltic, Svenska kulturfonden

Projektledare i Pargas: Oliwer Bäcklund, tfn 040 488 5959
Project manager: Teresia Blomberg, tfn 040 164 6958
Financial manager: Petra Palmroos, tfn 040 839 7170
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Koko elämä kotona KASTE

Projektet ”Koko elämä kotona” finansieras av social- och hälsovårdsministeriets Kaste II-program. Huvudmannen för projektet Satakunta sjukvårdsdistrikt. Inom projektet finns det lokala projektpiloter, varav Pargas stad är en.

Inom Pargas stads pilotprojekt jobbar man med följande projektåtgärder:

  1. Initial kartläggning av den nuvarande praxisen och verktygen för bedömning av servicebehovet.
  2. Beskrivning av målbilden: samordning av särdragen i medarbetarperspektivet och kundperspektivet. Samband med serviceplanen. Beaktande av lagstiftningens perspektiv.
  3. Utveckling av en metod, verktyg och en (elektronisk) plattform för bedömning av servicebehovet utifrån målbilden.
  4. Utveckling av ett hjälpmedel för resursplanering utifrån servicebehovet.
  5. Klargörande av den regionala målbilden; en verktygsback för den regionala bedömningen.
  6. Utveckling av personalens kompetens.

Projekttid: 1.1.2014–31.10.2016
Projektbudget: Den totala budgeten uppgår till dryga 2 miljoner €, varav Pargas andel är 92 400 €.
Projektledare: Arja Santapukki, tfn 040 662 1426

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mera närmat i Egentliga Finland

Närmat är en växande sektor som behöver nya, innovativa företagare för att fylla konsumenternas förändrade behov. Projektet kommer att uppmuntra till nyföretagande bland annat genom att via ett starkt nätverk föra fram olika alternativ för företagande i livsmedelsbranschen. Projektet fungerar som en aktiv länk mellan de lokala livsmedelsproducenterna och livsmedelsföretagen och livsmedelssektorn i Egentliga Finland. Projektet kommer även att utveckla alternativ till de traditionella distributionskedjorna, till exempel gårdsförsäljning, näthandel, REKO-ringar, matcirklar med mera.

Projektet genomförs i nära samarbete med Kimitoöns kommun. Projektets huvudman är Brahea-centret vid Åbo universitet och övriga samarbetsparter är Yrityssalo Oy, Unipolis Oy, Auranmaan Yrityspalvelut och Loimaa. Projektet finansieras av Egentliga Finlands NTM-central med medel från landsbygdsprogrammet.

Projekttid: 2016-2017
Projektledare: Margot Wikström, tfn 040 735 0593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PROFFS 2.0

PROFFS 2.0 är ett programmeringsprojekt för barn i förskolan till klass 6.  Projektets mål är att pröva olika verktyg och inlärningsmiljöer, utveckla nivåanpassade aktiviteter för att introducera programmering som ett pedagogiskt verktyg samt sprida kunskap om programmering inom den egna skolan och kommunen.

Syftet med projektet att låta de deltagande lärarna arbeta som ambassadörer i sin egen kommun genom att sprida kunskap och erfarenhet kring programmering, bygga vidare på en resursbank i form av en virtuell mötesplats samt ordna fyra större seminarier som ska fungera som fysisk mötesplats kring programmering.

Pargas stads samarbetspartner i projektet är Kimitoöns kommun, Åbo stad och Vasa stad.

Projekttid: 1.12.2015-31.12.2017
Totalbudget: 95.000 euro
Finansiär: Utbildningsstyrelsen
Kontaktperson: Projektkoordinator Petra Palmroos

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ViMe: Vi ror tillsammans

Projektets mål är att testa nya språkliga gränsöverskridande samarbetsområden inom ramen för den nya läroplanens tematiska samarbetsområde ”Hållbar utveckling och globalisering”. I projektet kommer man att utveckla gemensamma strategier, inlärningsmaterial, inlärningsmetoder, bedömningskriterier och bedömningssätt, samt en gemensam kursbricka. Detta kommer projektet att ta fasta vid genom att skapa kreativa inlärningsmiljöer med empiriska besök i Skärgårdshavets biosfärområde.

Projektet kommer att förverkligas i Pargas svenska gymnasium och Paraisten lukio.

Projekttid: 1.9.2015-31.12.2017
Totalbudget: 38.000 euro
Finansiär: Utbildningsstyrelsen
Kontaktperson: Projektkoordinator Petra Palmroos

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pargas Stigar

Målsättningen med projektet Pargas stigar är att göra en utredning av de existerande natur- och rekreationsstigarnas skick i Pargas.  Utredningen kommer också att kunna utnyttjas för att utveckla nya natur- och rekreationsstigar. Visionen är att skapa ett tydligt och lättillgängligt nätverk av rekreationsrutter i Pargas. 

Projekttid: 1.6.2017-30.11.2017
Finansiär: Leader
Projektledare: Helena Särkijärvi , tfn 040 820 7430

Skriv ut
Dela |
Upp