Till innehållet


Avgifter

På ett servicehus betalar man hyra för boendet. I hyran ingår el och vatten. Bastu, klädvård och trygghetstelefon är avgiftsfria tjänster inom serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg.  

För de omsorgstjänster som ges på servicehuset (hemservice och hemsjukvård) betalas en månadsavgift som räknas ut enligt samma modell som månadsavgiften för hemvård för dem som bor kvar i sitt hem. Avgiftens storlek bestäms enligt mängden tjänster och enligt klientens betalningsförmåga. Till exempel är avgiften i ett en persons hushåll högst 35 % av klientens bruttomånadsinkomster som överstiger 573 €.

För måltider betalar de boende separat, till exempel är priset för en hel dags måltider 13 €/dygn.

De boende betalar själva också sina hälsovårdsutgifter, läkemedel, kläder, kostnader för transport och andra personliga utgifter.

Upp