Till innehållet

 


Anhållan om miljötillstånd för skjutbana i Vikom, Nagu

18.10.2018


KUNGÖRELSE

Nagu Jaktförening rf (Skjutbanevägen 85, 21650 Lillandet) ansöker om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014) för skjutbanan i Vikom, Nagu. Skjutbanan är belägen på fastighet Skjutbanan 445-603-1-195, som ägs av sökanden. Vid skjutbanan finns en kulgevärsbana och en hagelgevärsbana. På kulgevärsbanan skjuts i medeltal 4 800 skott per år (max 10 000 skott per år) och på hagelgevärsbanan i medeltal 8 000 skott per år (max 15 000 skott per år). Verksamheten orsakar bullerutsläpp, samt utsläpp av bly och andra metaller till marken.

Länsstyrelsen i Åbo och Björneborgs län har 19.10.1979 beviljat tillstånd till anläggande av skjutbanan. Hälsovårdsnämndens övervakningsavdelning har 1.3.1979 § 22 beviljat ett placeringstillstånd enligt 26 § hälsovårdslagen (469/1965) för skjutbanan. En anmälan enligt 6 § lagen om införande av miljöskyddslagstiftningen (113/2000) har 27.8.2001 gjorts till den regionala miljöcentralen om skjutbaneverksamheten för anteckning i datasystemet för miljövårdsinformation. Skjutbanan saknar miljötillstånd enligt miljöskyddslagen.

Ansökningshandlingarna finns 18.10 - 18.11.2018 till påseende i stadshuset i Pargas, Strandvägen 28, och i Nagu områdeskontor, Brinkasvägen 1. Eventuella anmärkningar eller åsikter med anledning av ansökan skall göras skriftligen och senast 18.11.2018 tillställas Pargas stads bygg- och miljönämnd (adress: Strandvägen 28, 21600 Pargas; e-post: bygg-miljonamnden@pargas.fi). Tilläggsuppgifter ges av miljövårdsinspektör Tomas Kull, tel. 040 488 5970, eller miljövårdschef Carl-Sture Österman, tel. 044 458 5927.


Pargas 18.10.2018

Bygg- och miljönämnden

Upp