Till innehållet

 


Kungörelse, Turun Murskemarkkinointi Oy

12.10.2017


Turun Murskemarkkinointi Oy, Rajatie 19, 21290 Reso, ansöker om tillstånd enligt marktäktslagen för tagande av 130 000 f-m3 berg under en tioårsperiod på fastighet Arvids-Östergård 445-651-1-30 i Österretas, Korpo. Det är fråga om fortsättning på befintlig verksamhet inom samma täktområde. Sedan verksamheten inleddes 2000 har 96 000 f-m3 berg hittills brutits på området. Täktdjupet bibehålls på nuvarande nivå. Brytningsområdets gränser justeras något jämfört med nuvarande tillstånd för att bevara ett område med torrfuror ovanom +30 m höjdnivån.

Turun Murskemarkkinointi Oy ansöker samtidigt om översyn och ändring av miljötillståndet för stenkrossningsverksamheten. Ändringen gäller bl.a. tidsgränserna för bulleralstrande moment i tillståndsbestämmelse 2. Sökanden vill att verksamhetstiderna för vissa bulleralstrande moment (borrning, sprängning, skutknackning och krossning) ändras från nuvarande 15.10 - 15.4 till 15.9 - 15.5. Verksamheten sker liksom tidigare sporadiskt, 1-2 månader/år. Den beräknade produktionen av krossgrus uppgår till 25 000 ton/år. Verksamheten orsakar främst buller- och dammutsläpp. En bullerutredning har utförts 2009 och finns som bilaga till ansökningshandlingarna. I kraft varande täkttillstånd och miljötillstånd har beviljats av miljönämnden 2.12.2009 § 341-342.

Ansökningshandlingarna finns 13.10 - 13.11.2017 till påseende i stadshuset i Pargas, Strandvägen 28, och i Korpo områdeskontor, Handelsmansvägen 1. Eventuella anmärkningar eller åsikter med anledning av ansökan skall göras skriftligen och senast 13.11.2017 tillställas Pargas stads bygg- och miljönämnd (adress: Strandvägen 28, 21600 Pargas; e-post: bygg-miljonamnden@pargas.fi). Tilläggsuppgifter ges av miljövårdsinspektör Tomas Kull, tel. 040 488 5970, eller miljövårdschef Carl-Sture Österman, tel. 044 458 5927.

Pargas 12.10.2017
Bygg- och miljönämnden

Skriv ut
Dela |
Upp