Till innehållet


Energiförsörjning

Pargas Fjärrvärme Ab
Strandvägen 28, 21600 Pargas

 
KONTAKTUPPGIFTER:
Driftchef Mika Laaksonen tfn 044 358 5923
Jour/Alarmtelefon 040 569 2622
 
VERKSAMHET:
Pargas Fjärrvärme Ab har grundats 27.4.1981. Bolaget erbjuder miljövänlig energi åt sina kunder. Ca. 40 % av den värmeenergi som distribueras till kunderna fås från storindustrins processvärme och ca. 50 % från biovärmevärket, vilket betyder att fastigheterna som är anslutna till fjärrvärmenätet orsakar små utsläpp i form av koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid samt partiklar jämfört med fastigheter som värms upp med traditionella metoder. Ett nytt biovärmeverk i Lövnäs garanterar att Pargas Fjärrvärme Ab kan erbjuda miljövänlig energi också åt nya kunder och på det sättet minska utsläpp och luftföroreningar i Pargas.
Fjärrvärme är också ett nästan underhållsfritt sätt att värma upp fastigheter.

AFFÄRSIDÉ
• Bolagets verksamhet är att anskaffa, framställa och försälja värmeenergi
• Att bygga och äga för ändamålet erforderliga energiverk och för
  värmeförsörjning erforderligt ledningsnät
• Att ombesörja distributionen av fjärrvärme enligt gjorda avtal
 
MÅLSÄTTNINGAR:
• Att leverera värmeenergi åt bolagets kunder på ett säkert, konkurrenskraftigt
  och miljövänligt sätt
• Att vara beredd att förse Pargas stads centrum med fjärrvärme även för
  kommande nybyggen
• Att expandera då detta är ekonomiskt eller miljömässigt motiverat och utöka 
  antalet konsumenter
• Att verksamheten är lönsam och som dividend utbetala max 50 % av
  respektive års resultat samt att bolaget med sitt driftsbidrag kan sköta sina
  investeringar med hög självfinansieringsgrad
• Att följa utvecklingen inom fjärrvärmeområdet samt biobränsletekniken och
  värmepumpstekniken för att finna ytterligare tillämpningsobjekt för dessa
  i Pargas stad.

www.pargasfjarrvarme.fiUpp