Till innehållet


Förvaltningstjänster och IKT-tjänster

Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

Stadsjurist Monica Avellan, tfn 044 358 5727

Stadsfullmäktige är stadens högsta beslutsfattande organ, som bl.a. godkänner kommunstrategin, budgeten och bokslutet. 

Stadsstyrelsen leder kommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi.

Förvaltningstjänster bereder och koordinerar beredningen av ärenden som ska behandlas i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige, och verkställer eller sänder dem sedan för verkställighet. Här sköts också sekreteraruppgifterna i styrelse och fullmäktige.

Stadsdirektören är föredragande för stadsstyrelsen, och leder därför beredningsarbetet och verkställigheten av besluten. Stadsdirektören är den som sköter kommunens professionella ledning.

Förvaltningstjänster ger juridisk rådgivning åt övriga sektorer och avdelningar. Rådgivningen och koordineringen av informationshanteringen sköts också här, i nära samarbete med IKT-tjänster, som bildar en funktionell helhet med förvaltningstjänster. IKT-tjänster är en central funktion för hela administrationen, och fungerar både som rådgivnings-, koordinerings- och utvecklingsfunktion för stadens IKT.

I vår tvåspråkiga stad översätts mycket material av translatorerna, som är anställda hos förvaltningstjänster.
Upp