Till innehållet


Sammanslagningsutredning för Pargas och Kimitoön slutförs i enlighet med kommunstrukturlagen


Fullmäktige i Pargas stad och Kimitoöns kommun har beslutat att tillsammans slutföra kommunsammanslagningsutredningen i enlighet med kommunstrukturlagen. 

Arbetet leds av en styrgrupp. Enligt fullmäktiges beslut ska stadsstyrelsen i Pargas stad utse sex medlemmar med personliga ersättare till styrgruppen. I enlighet med tidigare praxis utser stadsstyrelsen även en observatör med personlig ersättare.

I styrgruppen som ledde arbetet inför mellanrapporten har Pargas stad representerats av Ted Bergman, Carita Henriksson, Nina Söderlund, Cornelius Colliander, Merja Fredriksson och Mikael Holmberg. Sannfinländarnas fullmäktigegrupp har representerats av Staffan Lindeman som observatör.  

Stadsstyrelsen utsåg på sitt möte 17.3.2014 följande ledamöter och personliga ersättare till styrgruppen: 

Ledamot:                                                    Ersättare:

Merja Fredriksson                                       Regina Koskinen

Mikael Holmberg                                         Andreas Johansson

Carita Henriksson                                       Maria Lindell

Cornelius Colliander                                   Helena Särkijärvi

Ted Bergman                                              Markku Orell

Nina Söderlund                                           Nina Nyman 

Observatör:

Staffan Lindeman                                        Kai Nurro

Från personalorganisationernas sida har man meddelat, att personalen företräds av Mikaela Luoma.  

Kimitoöns kommun har utsett följande fem medlemmar och personliga ersättare (inom parentes) till den nya styrgruppen:  Inger Wretdal (Cecilia Fredriksson), Wilhelm Liljeqvist (Anders Laurén), Michael Oksanen (Fredrik Laurén), Rune Friman (Veijo Lücke) samt Veronica Heikkilä (Ingmar Forne). Kalevi Kallonen (Harri Kaitala) utsågs till observatör. Personalrepresentant är Madeleine Karlsson, FOSU.


*******************************************************************************************

Kommunstrukturlagen har trätt i kraft 1.7.2013. Enligt lagen ska varje kommun före 30.11.2013 meddela finansministeriet vilken eller vilka kommuner den utreder en kommunsammanslagning med. Både Pargas stad och Kimitoöns kommun har en skyldighet att utreda en kommunsammanslagning på grund av att de inte uppfyller befolkningskriteriet på 20 000 invånare, vilket krävs för anordnande av social- och hälsovård.

Målet för sammanslagningsutredningen är en framställning om sammanslagning och ett anknytande sammanslagningsavtal. Utredningen ska inbegripa åtminstone

  • en plan för hur förvaltningen och servicen ska ordnas samt servicen produceras på utredningsområdet

  • en utredning om sammanslagningens konsekvenser för kommunernas samarbete

  • en redogörelse för den ekonomiska situationen

  • en bedömning av hur invånarnas möjligheter att delta och påverka samt närdemokrati ska förverkligas 

  • en detaljerad bedömning av fördelarna och nackdelarna med en kommunsammanslagning.

I en utredning som gäller en tvåspråkig kommun och en kommun inom samernas hembygdsområde ska det bedömas hur de språkliga rättigheterna tillgodoses.

Lagen i sin helhet finns i den elektroniska författningssamlingen Finlex, http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20091698.

Fullmäktige i Pargas stad och Kimitoöns kommun har beslutat att tillsammans göra en kommunsammanslagningsutredning i enlighet med kommunstrukturlagen

Arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur som tillsatts av finansministeriet föreslog 8.2.2012 att Pargas stad och Kimitoöns kommun bildar ett område för kommunindelningsutredning. Fullmäktige i Pargas stad och Kimitoöns kommun har därför beslutat att tillsammans göra en kommunsammanslagningsutredning i enlighet med kommunstrukturlagen.

Utredningen leds av en styrgrupp på 10 personer, som har möjlighet att tillsätta en utredningsperson och besluta om eventuella särskilda utredningar. Utredningspersonen samarbetar med kommunernas förvaltning. Staten står för 70 % av de kostnader som utredningen föranleder, dock max. 50 000 euro.

Följande förtroendevalda har valts till den gemensamma styrgruppen: 

Pargas:  
Ted Bergman (Saml.)    
Carita Henriksson (SDP)
Nina Söderlund (VF)  
Cornelius Colliander (Gröna)     
Merja Fredriksson (SFP)
Mikael Holmberg (SFP)
Mikaela Luoma (personalens representant)

Kimitoön:
Rune Friman (FS)
Veronica Heikkilä (SDP)
Wilhelm Liljeqvist (SFP)
Inger Wretdal (SFP)
Madeleine Karlsson (personalens representant)

Observatörer:
Kalevi Kallonen (Centern)
Staffan Lindeman (Sannfinnländarna)

Styrgruppens sammansättning avspeglar de politiska styrkeförhållandena från senaste kommunalval i Pargas och Kimitoön. Vid valet av styrgrupp har också jämställdhetslagens bestämmelser beaktats. Dessutom har man beslutat att de partier som inte har en representant i styrgruppen har rätt att utse en observatör med närvarorätt och yttranderätt. Styrgruppen har kompletterats med två personalrepresentanter. Samarbetskommittén från vardera kommun har utsett en representant vardera som har närvaro- och yttranderätt på styrgruppens möten.

Styrgruppen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande och förordnar en tjänsteinnehavare till sekreterare. Stadsdirektören och kommundirektören är föredragande i styrgruppen. 

Styrgruppen ska avge en preliminär rapport till fullmäktige i början av mars månad 2014, varefter fullmäktige tar ställning till hur utredningsarbetet fortsätter. 

I rapporten ska, förutom en preliminär utredning om konsekvenserna av en sammanslagning mellan Kimitoön och Pargas, även ingå en bedömning av möjligheterna till eventuella sammanslagningar med andra kommuner. Även Åbolands sjukhus framtida ställning utreds.

Skriv ut
Dela |
Upp