Till innehållet


Vägsektionen

De kommunala vägnämnderna upphör 31.12.2019. Under 2019 behandlas endast ärenden som anhängiggjorts under 2018.

Bygg- och miljönämndens vägsektion består av 5 medlemmar.
Under perioden 2017-2019 består vägsektionen av följande personer:

OrdinarieErsättare 
Dick Abrahamsson (ordf.)Daniel Strömborg
Aya LundstenFredrika Sihvonen
Olof EleniusAnna Gråhn
Saila RoutioSanna Autio
Dan-Peter Henriksson (vice ordf.)Tom Lindholm                       

Förtroendevaldas kontaktuppgifter

Som sekreterare och kontaktperson för vägsektionen fungerar avtalssekreterare Johanna Harmaa, tfn 040 488 5916. 

Förrättningskostnader                                        
Förrättningskostnaderna betalas av sökanden.  

Förrättningskostnaderna omfattar ersättning för resekostnader, dagtraktamenten samt mötes- och synearvoden, vilka på grund av förrättningen enligt gällande grunder i kommunen skall betalas till ordföranden och övriga medlemmar samt sekreteraren, liksom övriga utgifter som är nödvändiga för utförandet av uppgiften.

Ändringssökande                                                                         
Besvär över vägnämndens förrättningsbeslut skall anföras skriftligt hos jorddomstolen och till besvären skall fogas ett utdrag eller en officiell avskrift av vägnämndens protokoll. Besvärshandlingarna skall inlämnas senast den trettionde dagen efter det vägnämndens beslut fattades. Besvärshandlingarna kan lämnas in personligen eller genom ombud eller sändas med posten, genom bud, per telefax eller e-post till jorddomstolen. Besvärshandlingarna skickas på avsändarens eget ansvar. För behandling av besvär vid jorddomstol uppbärs en rättegångsavgift på 510 €.

Jorddomstolens kontaktuppgifter:                                         
Egentliga Finlands tingsrätt / JORDDOMSTOLEN                                     
Lasarettsgatan 2-4 (besöksadress)                                                 
PB 376 (postadress)                                                                           
20101 ÅBO  

fax 029 56 46255    
e-post varsinais-suomi.ko@oikeus.fi            

Upp