Mene sisältöön


Paperisen luvan hakemisen ohjeet

1. HAKEMUSLOMAKE

Hakemuslomakkeet, 2 kpl, jotka kaikki rakennuspaikan omistajat ovat allekirjoittaneet.

2. SAANTOKIRJAT

 • lainhuutotodistus (korkeintaan 6 kk vanha), tilataan kartat@parainen.fi (044 358 5902) kautta.
  Tietoa mitä tilauksen tulee sisältää on saatavilla täältä.
 • tai kantakiinteistön todistus annetusta lainhuudosta sekä kauppakirja

 • lisäksi voidaan tarvita

 • kopio vuokrasopimuksesta tai

 • kopio perunkirjasta tai

 • kopio lahjakirjasta tai muusta asiakirjasta, joka osoittaa kiinteistön hallinnan

 • valtakirja, mikäli hakija ei ole itse hakemuksen allekirjoittaja; asunto-osakeyhtiössä kiinteistön omistaja ja luvan hakija on taloyhtiö

  ote hallituksen pöytäkirjasta, jos hakijana on yhtiö

 • ote kauppa- tai yhdistysrekisteristä, jos hakijana on yritys tai yhdistys

3. VIRALLISET KARTTALIITTEET (korkeintaan vuoden vanhat)

Karttojen toimitusaika on keskimäärin kaksi viikkoa.

 • Tilataan kartat@parainen.fi (044 358 5902) kautta.
  Tietoa mitä tilauksen tulee sisältää on saatavilla täältä.

 • Karttapaketin laajuus ja hinta määräytyvät tehtävän toimenpiteen mukaan

 • Alkuperäinen karttapaketti liitetään lupahakemukseen. Jos haluat itselle kopiot, ota ne ennen luvan jättämistä rakennusvalvontaan.
  Virallinen karttapaketti on aina lupakohtainen. Jos jätät useamman lupahakemuksen yhtä aikaa, voidaan karttapaketista ottaa viralliset kopiot asiakaspalvelussa ja liittää hakemuksiin.


4. ASIAKIRJAT, hakemuksen liitteet

 • Rakennushankeilmoitus (RH1)

 • Vastaavan työnjohtajan hakemuslomakkeet, 2 kpl. Vastaavien työnjohtajien kelpoisuudesta säädetään: http://www.ym.fi/fiFI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/Suunnittelu_ja_valvonta. Yleensä pientalokohteissa henkilön tulee olla koulutukseltaan vähintään rakennusmestari. Mikäli henkilö on aikaisemmin hyväksytty vastaavanlaiseen kohteeseen vastaavaksi ja toimittanut todistusjäljennökset, riittää hakemuslomakkeeseen allekirjoituksella sitoutuminen hakemukseksi.

 • KVV-/IV- tai muun erityisalan työnjohtajan hakemuslomakkeet, 2 kpl

 • Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja mahdollisista muista toimenpiteistä, MRL 131 §

 • Naapurin kuuleminen. Kaikkia kiinteistön rajanaapureita tiedotetaan hankkeesta, myös jos on yhteinen nurkkapiste tai jos naapuri on tien vastapuolella. Myös vesiaiheen toisella puolella olevaa naapuria kuullaan rakentamistoimenpiteestä noin 200 metrin etäisyydellä. Naapurin kuulemislomakkeeseen kirjoitetaan aina naapurin nimi ja korttelin ja tontin numero sekä allekirjoitus. Lisäksi nimet voidaan kirjoittaa myös asemapiirrokseen. Kaupunki voi kuulla naapureita hakijan kirjallisesta pyynnöstä taksan mukaista maksua vastaan.

 • Naapurin suostumus, mikäli asemakaava-alueen ulkopuolella rakennetaan rakennus 5 metriä lähemmäs rajaa tai 10 metriä lähemmäs naapurin rakennusta.

 • Energiaselvitys

  • Omakotitalo: lämpöhäviölaskelma, energiaselvitys sekä energiatodistus

  • Loma-asunto, ympärivuotinen käyttö ja lämmitysjärjestelmä: vaipan lämpöhäviölaskelma, jos D3:n kohdan 2.10 vaatimukset eivät täyty

  • Loma-asunto, jossa on lämmitysjärjestelmä ja jota käytetään majoituselinkeinon harjoittamiseen: koskee samat määräykset kuin omakotitaloa

  • Muut rakennukset, joissa on lämmitysjärjestelmä ja jotka ovat yli 50 m²: lämpöhäviölaskelma, energiaselvitys sekä energiatodistus, mutta E-luvulle ei ole vaatimusta

  • Energiaselvitystä ei tarvita:

   • Alle 50 m²
   • Maatalousrakennus, jossa energiankäyttö on vähäistä
   • Kasvihuone, väestönsuoja yms.
   • Loma-asunto, jossa ei ole kokovuotisen käyttöön suuniteltua lämmitysjärjestelmää
   • Määräaikainen siirtokelpoinen rakennus


5. PIIRUSTUKSET

Piirustusten tulee olla ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen mukaisia: http://www.ym.fi/Rakentamismaarayskokoelma. Kaikissa piirustuksissa tulee olla nimiö ja niiden tulee olla A4-kerrannaisia. Nimiön tulee olla RT-kortin ohjeen mukainen. Siinä tulee olla lisäksi yläpuolella tilaa mahdollisia revisiomerkintöjä varten. Nimiösivu tulee muuten jättää tyhjäksi kaikista merkinnöistä ja mahdollisten vanhojen leimojen ja merkintöjen tulee olla poistettuina uudelleen käytetystä suunnitelmasta.

 • Asemapiirrokset asemakaava-alueella 1:200, asemakaava-alueen ulkopuolella 1:200–1:500

 • Asemapiirroksessa tulee näkyä selvästi mm. rakennuspaikan kulmapisteiden, rajojen, rakennuksen kulmapisteiden sekä piha-alueen alkuperäiset ja suunnitellut korkeussuhteet. Lisäksi esitetään naapurirakennuksen näkyvän sokkelin korkeudet.
  Tarkempi luettelo: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150216, 3–6 §

 • Rakennuspiirustukset, 1:50–1:100, pohja(t), leikkaus, julkisivut,

 • Värimalli, joka sisältää julkisivujen värinäytteen ja koodin

 • Savuhormileikkaus 1:20, 2 kpl, ylhäältä myös läpiviennin kohdalta

 • Detaljit 1:20, 2 kpl, ulkoseinän ja lattian liittymästä, ulkoseinän ja katon liittymästä sekä ikkuna- ja ovileikkaus

 • Ikkunoiden koot suunnitelmiin näkyville

 • Koko rakennuspaikan kerrosalalaskelma

 • Korot. Asemapiirrokseen merkitään rakennuspaikan kulmapisteiden, rajojen, rakennuksen kulmapisteiden sekä piha-alueen alkuperäiset ja suunnitellut korkeussuhteet. Lisäksi esitetään naapurirakennuksen näkyvän sokkelin korkeudet.

Rakennuslupaa haettaessa piirustusten tulee olla pätevän suunnittelijan laatimat, suunnittelijan allekirjoittamat sekä pääsuunnittelijan tarkastamat. Toimenpideluvassa suunnittelijan kelpoisuus arvioidaan tehtävän toimenpiteen mukaan kuitenkin niin, että aina kun muutetaan kantavia rakenteita tai tehdään rakennusfysikaalisia muutoksia, mm. lämpöeristetään tai rakennetaan katollista kuistia, tulee suunnittelijan olla koulutukseltaan vähintään rakennusmestari tai muutoin osoittaa kelpoisuutensa.

6. SUUNNITELMA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ

 • Kaavake kiinteistön jätevesien käsittelystä

 • Asemapiirrokseen on merkittävä jätevesiviemärin, saostus- ja umpisäiliöiden, mahdollistenjälkikäsittelyjärjestelmien ja jäteveden purkuputken sijainti, korkeuskäyrät, rakennukset, tontin rajat, omat ja naapurin talouskaivot, ojat ja rannat. Lähellä sijaitsevat naapureiden rakennukset ja kaivot.

 • Poikkileikkauspiirros, 2 kpl. Koko järjestelmän piirros 1:200, tarvittaessa maaperäkäsittelykentän kerroskuvaus 1:50.

7. MUUT ASIAKIRJAT

 • Asemakaavoitetulla alueella vesi- ja viemäriliittymän hakemuslomake liitetään mukaan, kun kyseessä uusi omakotitalo

 • Perustusten rakennepiirustukset

 • Muut rakennepiirustukset

 • LVI-piirustukset

 • IV-piirustukset

 • Kun vaaditaan väestönsuoja, liitteenä oltava 3 kpl erikoispiirustuksia sekä väestönsuojaa koskeva ilmoitus

 • Palotekninen selvitys sisältäen palokatkosuunnitelman, suurimmista kohteista, mm. kerrostalot, teollisuus-, liike- ja kokoontumistilat

 • Mahdollinen tieliittymälupa ELY-keskukselta

 • Mahdollinen pohjatutkimus

 • Mahdollinen purkamislupa tai -ilmoitus
Sivun alkuun