Mene sisältöön


Sähköisen luvan hakemisen ohjeet

Lupapiste-logo-rgb-s.jpg


Palvelun käyttöönotto

Lupapiste.fi on valtakunnallinen palvelu, johon löytyy ohjeita ja koulutusta tästä. Lupapiste.fi-palveluun rekisteröidytään verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteen avulla ja palvelun käyttämistä varten luodaan oma käyttäjätunnus ja salasana.

Hankkeen tiedot

Kun haet lupaa Lupapiste-palvelun kautta, jokaiselle rakennukselle tehdään oma hakemus.

Hankkeen kuvaus -kohtaan kirjoitetaan kuvaus hankkeesta esimerkiksi omakotitalo, jossa on maalämpö, asemakaava-alueella. Jos haetaan aloittamisoikeutta ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman, myös siitä tehdään tähän maininta (aloittamisoikeuspäätös on maksullinen), lisäksi liitteeksi liitetään takaussitoumus. Mikäli hankkeessa poiketaan vähäisesti kaavasta tai määräyksistä, myös se tulee kirjata tähän ja erillinen perustelu tulee esittää liitteissä.

Pakolliset tiedot on merkitty tähdellä ja nämä tiedot korvaavat erillisen RH-lomakkeen.

Osapuolet

Kaikkien rakennuspaikan haltijoiden tulee olla kirjautuneena osallisiksi rakennushankkeeseen, tämä vastaa paperisen lupahakemuksen allekirjoitusta.

Vaihtoehtona palveluun voi liittää valtakirjan, jossa hakijat valtuuttavat yhden henkilön allekirjoittamaan hakemuksen. Luvan hakijoita ovat aina silti kaikki rakennuspaikan haltijat. Toivomme, että suunnittelija on valtuutettu täyttämään lupahakemuksen. Jos hakija itse tekee hakemuksen, tulee pääsuunnittelija kutsua mukaan hankkeeseen ja hänen on allekirjoitettava suunnitelmat elektronisesti Lupapisteessä.

Luvan hakija kutsuu myös muut ammattilaiset osallisiksi rakennushankkeeseen lupahakemuksen täydentämiseksi ja seuraamiseksi palvelussa.

TARVITTAVAT SELVITYKSET

1.OMISTUSOIKEUDEN TODENTAMISEKSI TARVITAAN LAINHUUTOTODISTUS (korkeintaan 6 kk vanha) tilataan kartat@parainen.fi  (044 358 5902) kautta,  tai Lupapisteen lupahakemuksessa keskustelupalstan kautta. Tietoa mitä tilauksen tulee sisältää on saatavilla täältä.

 • tai kantakiinteistön todistus annetusta lainhuudosta sekä kauppakirja

 • lisäksi voidaan tarvita

 • kopio vuokrasopimuksesta tai

 • kopio perunkirjasta tai

 • kopio lahjakirjasta tai muusta asiakirjasta, joka osoittaa kiinteistön hallinnan

 • valtakirja, mikäli hakija ei ole itse hakemuksen allekirjoittaja; asunto-osakeyhtiössä kiinteistön omistaja ja luvan hakija on taloyhtiö

  ote hallituksen pöytäkirjasta, jos hakijana on yhtiö

 • ote kauppa- tai yhdistysrekisteristä, jos hakijana on yritys tai yhdistys


2.VIRALLISET KARTTALIITTEET (korkeintaan vuoden vanhat)

Karttojen toimitusaika on keskimäärin kaksi viikkoa.

 • Tilataan kartat@parainen.fi kautta, tai Lupapisteen keskustelupalstan kautta
  Tietoa mitä tilauksen tulee sisältää on saatavilla täältä.

 • Karttapaketin laajuus ja hinta määräytyvät tehtävän toimenpiteen mukaan

 • Alkuperäinen karttapaketti liitetään lupahakemukseen. Jos haluat itselle kopiot, ota ne ennen hakemuksen jättämistä rakennusvalvontaan.

Virallinen karttapaketti on aina lupakohtainen. Jos jätät useamman lupahakemuksen yhtä aikaa, voidaan karttapaketista ottaa viralliset kopiot asiakaspalvelussa ja liittää hakemuksiin.


3.MUUT ASIAKIRJAT, hakemuksen liitteet

 • Lupapisteessä RH1-tiedot syötetään tarvittaviin kenttiin eikä erillistä lomaketta tarvita.

 • Vastaavan työnjohtajan hakemuslomake. Vastaavien työnjohtajien kelpoisuudesta säädetään: http://www.ym.fi/fiFI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/Suunnittelu_ja_valvonta. Yleensä pientalokohteissa henkilön tulee olla koulutukseltaan vähintään rakennusmestari. Mikäli henkilö on aikaisemmin hyväksytty vastaavanlaiseen kohteeseen vastaavaksi ja toimittanut todistusjäljennökset, riittää hakemuslomakkeeseen allekirjoituksella sitoutuminen hakemukseksi. Lupapisteessä vastaavan työnjohtajan hakemus voidaan tehdä vasta kun lupahakemus on hyväksytty.

 • KVV-/IV- tai muun erityisalan työnjohtajan hakemuslomakkeet

 • Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja mahdollisista muista toimenpiteistä, MRL 131 § ja http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150216 9 §

 • Naapurin kuuleminen. Kaikkia kiinteistön rajanaapureita tiedotetaan hankkeesta, myös jos on yhteinen nurkkapiste tai jos naapuri on tien vastapuolella. Myös vesiaiheen toisella puolella olevaa naapuria tiedotetaan rakentamistoimenpiteestä noin 200 metrin etäisyydellä. Naapurin kuulemislomakkeeseen kirjoitetaan aina naapurin nimi ja korttelin ja tontin numero sekä allekirjoitus. Lisäksi nimet voidaan kirjoittaa myös asemapiirrokseen. Kaupunki voi kuulla naapureita hakijan kirjallisesta pyynnöstä taksan mukaista maksua vastaan.

 • Naapurin suostumus tarvitaan, mikäli asemakaava-alueen ulkopuolella rakennetaan rakennus 5 metriä lähemmäs rajaa tai 10 metriä lähemmäs naapurin rakennusta.

 • Energiaselvitys

  • Omakotitalo: lämpöhäviölaskelma, energiaselvitys sekä energiatodistus

  • Loma-asunto, ympärivuotinen käyttö ja lämmitysjärjestelmä: vaipan lämpöhäviölaskelma, jos D3:n kohdan 2.10 vaatimukset eivät täyty

  • Loma-asunto, jossa on lämmitysjärjestelmä ja jota käytetään majoituselinkeinon harjoittamiseen: koskee samat määräykset kuin omakotitaloa

  • Muut rakennukset, joissa on lämmitysjärjestelmä ja jotka ovat yli 50 m²: lämpöhäviölaskelma, energiaselvitys sekä energiatodistus, mutta E-luvulle ei ole vaatimusta

  • Energiaselvitystä ei tarvita:

   • Alle 50 m²

   • Maatalousrakennus, jossa energiankäyttö on vähäistä

   • Kasvihuone, väestönsuoja yms.

   • Loma-asunto, jossa ei ole kokovuotiseen käyttöön suunniteltua lämmitysjärjestelmää

   • Määräaikainen siirtokelpoinen rakennus

4. PIIRUSTUSTEN TOIMITTAMINEN

Luvan hakija toimittaa suunnitelmia kaksi sarjaa paperisina, kun on saanut siihen luvan rakennusvalvonnasta keskustelupalstan kautta.

Erityissuunnitelmat toimitetaan toistaiseksi paperisena kahtena sarjana, mutta ne voi myös halutessaan liittää lisäksi Lupapisteeseen.

Kaikkien suunnitelmien tulee olla pääsuunnittelijan hyväksymät.

Kaikkien rakennesuunnitelmien tulee olla vastaavan rakennesuunnittelijan hyväksymät.

Piirustusten tulee olla ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen mukaisia: http://www.ym.fi/Rakentamismaarayskokoelma. Kaikissa piirustuksissa tulee olla nimiö ja niiden tulee olla A4-kerrannaisia. Nimiön tulee olla RT-kortin 15-11124 ohjeen mukainen. Siinä tulee olla lisäksi yläpuolella tilaa mahdollisia revisiomerkintöjä varten. Nimiösivu tulee muuten jättää tyhjäksi kaikista merkinnöistä ja mahdollisten vanhojen leimojen ja merkintöjen tulee olla poistettuina uudelleen käytetystä suunnitelmasta.


 • Asemapiirrokset asemakaava-alueella 1:200, asemakaava-alueen ulkopuolella 1:200–1:500


  Asemapiirroksessa tulee näkyä selvästi mm. rakennuspaikan kulmapisteiden, rajojen, rakennuksen kulmapisteiden sekä piha-alueen alkuperäiset ja suunnitellut korkeussuhteet. Lisäksi esitetään naapurirakennuksen näkyvän sokkelin korkeudet. Tarkempi luettelo: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150216, 3–6 §


  • Rakennuspiirustukset 1:50–1:100, pohja(t), leikkaus, julkisivut, 7–8 §

  • Värimalli, joka sisältää julkisivujen värinäytteen ja koodin

  • Savuhormileikkaus 1:20, 2 kpl, ylhäältä myös läpiviennin kohdalta

  • Detaljit 1:20, 2 kpl, ulkoseinän ja lattian liittymästä, ulkoseinän ja katon liittymästä sekä ikkuna- ja ovileikkaus

  • Ikkunoiden koot suunnitelmiin näkyville

  • Koko rakennuspaikan kerrosalalaskelma

Rakennuslupaa haettaessa piirustusten tulee olla pätevän suunnittelijan laatimat, suunnittelijan allekirjoittamat sekä pääsuunnittelijan tarkastamat.


5. SUUNNITELMA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ

 • Kaavake kiinteistön jätevesien käsittelystä

 • Asemapiirrokseen on merkittävä jätevesiviemärin, saostus- ja umpisäiliöiden, mahdollisten jälkikäsittelyjärjestelmien ja jäteveden purkuputken sijainti, korkeuskäyrät, rakennukset, tontin rajat, omat ja naapurin talouskaivot, ojat ja rannat. Lähellä sijaitsevat naapureiden rakennukset ja kaivot merkitään selvästi näkyviin mittoineen.

 • Poikkileikkauspiirros, 2 kpl. Koko järjestelmän piirros 1:200, tarvittaessa maaperäkäsittelykentän kerroskuvaus 1:50.

 6.MUUT ASIAKIRJAT

 • Asemakaavoitetulla alueella vesi- ja viemäriliittymän hakemuslomake liitetään aina mukaan, kun kyseessä uusi omakotitalo

 • Perustusten rakennepiirustukset

 • Muut rakennepiirustukset

 • LVI-piirustukset

 • IV-piirustukset

 • Kun vaaditaan väestönsuoja, liitteenä oltava 3 kpl erikoispiirustuksia sekä väestönsuojaa koskeva ilmoitus

 • Palotekninen selvitys sisältäen palokatkosuunnitelman, suurimmista kohteista, mm. kerrostalot, teollisuus-, liike- ja kokoontumistilat

 • Mahdollinen tieliittymälupa ELY-keskukselta

 • Mahdollinen pohjatutkimus

 • Mahdollinen purkamislupa tai -ilmoitusSivun alkuun