Till innehållet


Attraktionskraftsundersökning bland regionstäderna: Pargas – fungerande vardag och positiv image

18.3.2019
Seutukaupunkitutkimus.jpgEnligt en attraktionskraftsundersökning som utförts nyligen lever regionstäderna upp till imagen om "fungerande vardag". Trygghet, möjligheter kring livsmiljön och goda förbindelser hör till regionstädernas attraktionsfaktorer. Enligt de svarande är stadens atmosfär och stämning en särskilt viktig attraktionsfaktor vid sidan av saker som har med boende att göra. Den tredje centrala attraktionsfaktorn som inverkar på flyttval är personlighet och unikhet. Unikheten ses allmänt som en central faktor för anseende.

Kvarhållningskraften dvs. sannolikheten att invånarna väljer att stanna i sin hemstad när de ställs inför beslut, är bra i regionstäderna. I Pargas får kvarhållningskraften vitsordet 3,8 (på skalan 1–5), medan medeltalet i regionstäderna är 3,7.

Jämfört med referensgruppen är Pargas känt eller mycket känt och har en mycket positiv image. Det kommer på tredje plats bland regionstäderna mätt med index för yttre mjuk attraktionskraft. Att staden är mycket känd och har en positiv image vittnar om ett välförtjänt anseende som staden skapat sig under en längre tid och som bygger på den dagliga verksamheten på alla nivåer i organisationen: positiva handlingar, bra kommunikation och positiva erfarenheter hos både invånare, besökare och intressentgrupper.  

Attraktionsfaktorer i Pargas är enligt de svarande som bor i stora städer bl.a. trygghet, atmosfär och stämning samt personlighet och unikhet. Pargasborna anser att stadens attraktionsfaktorer är livsmiljö, trygghet samt kultur- och fritidstjänster. 

Attraktionskraftsundersökningen utfördes i 55 regionstäder med syfte att ta reda på hur kända städerna är och hurdan image och attraktionskraft de har. Undersökningen genomfördes elektroniskt i januari 2019. Undersökningen bygger på sammanlagt ca 12 800 svar.

 

Upp