Till innehållet


Det är dags att söka sommarjobb!

31.1.2018
sommarjobb.jpg


Förutom de vikariat och säsongsarbeten som lediganslagits på andra ställen erbjuder Pargas stad sommarjobb 2018 för 2000-2002 födda samt möjlighet att ansöka om sommarjobbssedel. Dessa lottas ut.
Man kan söka både sommarjobb och sommarjobbssedel,  men bara få en av de två.

 1. SOMMARJOBB FÖR UNGDOMAR FÖDDA 2000-2002 SOM LOTTAS UT (25 PLATSER)

  Sommarplatserna är avsedda för ungdomar i Pargas som behöver arbetserfarenhet och inte fått arbetsplats i tidigare sommarjobbslotterier.

  Sommarjobben fördelas så att staden lottar ut 25 ungdomar som kallas till en intervju innan de erbjuds en arbetsplats. Alla som intervjuas kommer att få ett jobb, staden försöker så långt som möjligt beakta sommarjobbarens egna önskemål om arbetsplats och tidpunkt för sommarjobben.

  Exempel på arbetsplatser:
  - Vårdarbete
  - Dagvårdarbete/ annat jobb med barn
  - Park- och annat utearbete
  - Fastighets- och underhållsarbete

  Arbetsförhållandena har en arbetstid på 30 timmar i veckan och är en månad långa. Lönen är 777 euro/månad. Sommarjobben är under skolornas semestertid, i juni, juli eller början av augusti.

  Platserna söks elektroniskt på  www.kuntarekry.fi (jobbnyckel: 164912)  senast 2.3.2018.

  Utlottningen sker vecka 10. En lista på de valda publiceras på stadens hemsida och på stadens anslagstavlor. De som blivit valda i utlottningen kallas till intervju till ungdomsverkstaden Aktiva inom mars månad.

  För tilläggsuppgifter:
  Peter Lindroos, personalchef  tfn 044 358 5832
  Jan Alander, personalsekreterare  tfn 040 488 6019
  Martina Högman, Aktiva  tfn 040 488 5657

 2. SOMMARJOBBSSEDEL 2018

  I år lottar Pargas stad ut 20 sommarjobbsedlar till dem som inte fått sommarjobbssedel tidigare.  Med sommarjobbssedel avses ett understöd på 250 € som beviljas av Pargas stad till arbetsgivare som anställer ungdomar födda 2000-2002 till sommarjobb för minst två veckor.

  Sedlarna är till antalet 20 stycken.  Ungdomarna söker själv sommarjobb med hjälp av sedeln de fått och arbetsgivaren fakturerar staden i efterhand.

  Så söker unga om sommarjobbssedel:

  1. Fyll i ansökningsblanketten (skriv ut den via www.pargas.fi
      Sommarjobb 2018 länken eller hämta den från stadens
     servicepunkt eller områdeskontoren) och skicka den eller för den
     till Pargas stads servicepunkt (Strandvägen 28, 21600 Pargas) eller
     till områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär eller Iniö.

  2. Sista ansökningsdag är 2.3.2018 kl. 15.

  3. Sommarjobbsedlarna lottas ut senast 9.3.2018

  4. Efter utlottningen kontaktas de sökande och kallas till infotillfälle. 
      Infotillfället är obligatoriskt. Kan man inte delta av någon orsak bör
      man vara i kontakt med Aktiva. Uteblir man från infotillfället utan
      orsak så ges sedeln automatiskt till följande i kön.

      Villkor för beviljande av sommarjobbssedeln
  1. Sommarjobbssedeln gäller Pargasbor födda 2000-2002.

  2. Arbetsgivaren kan vara ett företag, samfund eller förening.  Ett
      hushåll, en privat person eller en stad /  kommun kan inte fungera
      som arbetsgivare.

  3. De ungdomar som anställs får inte vara familjemedlem (till
      familjemedlem räknas föräldrar och mor/farföräldrar samt syskon)
      till företagets ägare.

  4. Staden betalar arbetsgivare ett understöd på 250 €/ ungdom, för
       minst två veckor.

  5. De ungdomar som anställs av staden genom utlottning kan inte
      anställas med sommarjobbssedeln.

  6. De ungdomar som via utlottningen får en sommarjobbssedel
      deltar i ett obligatoriskt infotillfälle. Blir man borta från detta så ges
      sommarjobbssedeln till följande på väntelistan.

  7. Sommarjobbssedeln är personlig och kan inte ges till en annan
      person


  Hur använder den unga sommarjobbssedeln?
  1. Delta i det obligatoriska infotillfället i Ungdomsverkstaden Aktiva
      enligt kallelsen. Datum meddelas i kallelsen.

  2. Sök sommarjobb enligt de råd och info som kommit fram under
      infotillfället

  3. Vid behov hjälper Aktivas Jenni och Martina i jobb sökandet.


  Arbetsgivarens roll:
  1. Arbetsgivaren gör ett skriftligt arbetsavtal med den unga.

  2. Anställningsförhållandets längd ska vara minst 2 veckor och den
      dagliga arbetstiden minst 6 timmar (10 dagar = 60 timmar) och
      bruttolönen ska vara minst 390 €/ två veckor. Lönen skall dock följa
      minimilönen enligt kollektivavtalet. Ett längre arbetsavtal är
      möjligt fast stadens stöd bara gäller för två veckor. Man kan också
      sprida ut arbetsdagarna till en längre period, t.ex. så att man jobbar
      60 timmar under en period på en månad.

  3. Anställningen bör ske under tiden 1.6-31.8.2018.

  4. Arbetsgivaren skickar en undertecknad sommarjobbssedel till
      Aktiva senast 8.6.2018

  5. Efter sommaren fakturerar arbetsgivaren Pargas stad en ersättning
      på 250 €/ sedel med separat faktureringsblankett senast
      31.10.2018. Till fakturan bifogas en kopia av arbetsavtalet och
      lönekvitton.

  6. Arbetsgivaren rekommenderas skriva arbetsintyg till den unga


LYCKA TILL!
Kontakta oss om det är något ni funderar på!

Aktivas kontaktuppgifter:
Jenni Lindroos, tfn 050 596 2108
Martina Högman, tfn 040 488 5657
Strandvägen 32, 21600 Pargas

Skriv ut
Dela |
Upp