Till innehållet


Sommarjobb 2017

25.1.2017Det är dags att söka sommarjobb!

Förutom de vikariat och säsongsarbeten som lediganslagits på andra ställen erbjuder Pargas stad sommarjobb 2017 för 1999-2001 födda samt möjlighet att ansöka om sommarjobbssedel. Dessa lottas ut.
Man kan söka både sommarjobb (1) och sommarjobbssedel (2), men bara få en av de två.

 1. SOMMARJOBB FÖR UNGDOMAR FÖDDA 1999-2001 SOM LOTTAS UT (25 PLATSER)

  Sommarplatserna är avsedda för ungdomar i Pargas som behöver arbetserfarenhet och inte fått arbetsplats i tidigare sommarjobbslotterier.

  Sommarjobben fördelas så att staden lottar ut 25 ungdomar som kallas till en intervju innan de erbjuds en arbetsplats. Alla som intervjuas kommer att få ett jobb, staden försöker så långt som möjligt beakta sommarjobbarens egna önskemål om arbetsplats och tidpunkt för sommarjobben.

  Exempel på arbetsplatser:

  Vårdarbete:
  - bäddavdelning, Malmkulla, Björkebo och andra vårdenheter i
    Pargas
  - Grannas i Nagu
  - Regnbågen i Korpo
  - Fridhem i Houtskär
  - Aftonro i Iniö

  Dagvårdarbete:
  - daghem i Pargas och skärgården

  Park- och annat utearbete:
  - skötsel av uteområden (stränder, parker, blomrabatter,
     gräsklippning mm.)

  Köks- eller städarbete:
  - stadens kök bl.a. Malmkulla och Servicehuset

  Fastighets- och underhållsarbete:
  - mindre underhåll- och reparationsjobb.

  Reningsverket och andra ställen

  Arbetsförhållandena har en arbetstid på 33 timmar i veckan (85% av full arbetstid) och är en månad långa. Lönen är 777 euro/månad. Sommarjobben är under skolornas semestertid, i juni, juli eller början av augusti.

  Platserna söks elektroniskt på  www.kuntarekry.fi  (jobbnyckel: 124734 ) eller via den här länken senast 3.3.2017

  Utlottningen sker senast 10.3.2017. En lista på de valda publiceras på stadens hemsida och på stadens anslagstavlor. De som blivit valda i utlottningen kallas till intervju till ungdomsverkstaden Aktiva inom mars månad.

  För tilläggsuppgifter:
  Peter Lindroos, personalchef  tfn 044 358 5832
  Jan Alander, personalsekreterare  tfn 040 488 6019
  Jenni Lindroos, Aktiva  tfn 050 596 2108
 2. SOMMARJOBBSSEDEL

  I år lottar Pargas stad också ut 20 sommarjobbsedlar till dem som inte fått sommarjobbssedel tidigare.  Med sommarjobbssedel avses ett understöd på 250 € som beviljas av Pargas stad till arbetsgivare som anställer ungdomar födda 1999-2001 till sommarjobb för minst två veckor.

  Sedlarna är till antalet 20 stycken.  Ungdomarna söker själv sommarjobb med hjälp av sedeln de fått och arbetsgivaren fakturerar staden i efterhand.

  Så söker unga om sommarjobbssedel:
  1. Fyll i ansökningsblanketten (skriv ut den via länken nere eller
      hämta den från stadens servicepunkt eller områdeskontoren) och
      skicka den eller för den till Pargas stads servicepunkt (Strandvägen
      28, 21600 Pargas) eller till områdeskontoren i Nagu, Korpo,
      Houtskär eller Iniö.
  2. Sista ansökningsdag är 3.3.2017 kl. 15
  3. Sommarjobbsedlarna lottas ut senast 10.3.2017
  4. Efter utlottningen kontaktas de sökande och kallas till infotillfälle.
      Infotillfället är obligatoriskt. Kan man inte delta av någon orsak bör
      man vara i kontakt med Aktiva. Uteblir man från infotillfället utan
      orsak så ges sedeln automatiskt till följande i kön.

  Villkor för beviljande av sommarjobbssedeln
  1. Sommarjobbssedeln gäller Pargasbor födda 1999-2001.
  2. Arbetsgivaren kan vara ett företag, samfund eller förening.  Ett
      hushåll, en privat person eller en stad /  kommun kan inte fungera
      som arbetsgivare.
  3. De ungdomar som anställs får inte vara familjemedlem (till
      familjemedlem räknas föräldrar och mor/farföräldrar samt syskon)
      till företagets ägare.
  4. Staden betalar arbetsgivare ett understöd på 250 €/ ungdom, för
      minst två veckor.
  5. De ungdomar som anställs av staden genom utlottning kan inte
      anställas med sommarjobbssedeln.
  6. De ungdomar som via utlottningen får en sommarjobbssedel
      deltar i ett obligatoriskt infotillfälle. Blir man borta från detta så
      ges sommarjobbssedeln till följande på väntelistan.
  7. Sommarjobbssedeln är personlig och kan inte ges till en annan
      person

  Hur använder den unga sommarjobbssedeln?
  1. Delta i det obligatoriska infotillfället i Ungdomsverkstaden Aktiva
      enligt kallelsen. Datum meddelas i kallelsen.
  2. Sök sommarjobb enligt de råd och info som kommit fram under
       infotillfället
  3. Vid behov hjälper Aktiva Jenni och Martina i jobbsökandet.

  Arbetsgivarens roll:
  1. Arbetsgivaren gör ett skriftligt arbetsavtal med den unga.
  2. Anställningsförhållandets längd ska vara minst 2 veckor och den
      dagliga arbetstiden minst 6 timmar (10 dagar = 60 timmar) och
      bruttolönen ska vara minst 390 €/ två veckor. Lönen skall dock följa
      minimilönen enligt kollektivavtalet. Ett längre arbetsavtal är
      möjligt fast stadens stöd bara gäller för två veckor. Man kan t.ex.
      sprida ut arbetsdagarna till en längre period, t.ex. så att man
      jobbar 60 timmar under en period på en månad.
  3. Anställningen bör ske under tiden 1.6-31.8.2017.
  4. Arbetsgivaren skickar en undertecknad sommarjobbssedel till
      Aktiva senast 5.6.2017
  5. Efter sommaren fakturerar arbetsgivaren Pargas stad en ersättning
      på 250 €/ sedel med separat faktureringsblankett senast
      31.10.2017. Till fakturan bifogas en kopia av arbetsavtalet och
      lönekvitton.
  6. Arbetsgivaren rekommenderas skriva arbetsintyg till den unga

  Aktivas kontaktuppgifter:
  Jenni Lindroos, tfn 050 596 2108
  Martina Högman, tfn 040 488 5657
  Strandvägen 32, 21600 Pargas
Upp