Till innehållet


Lediga jobb i Pargas stad

21.9.2017

  

Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas är en tvåspråkig skärgårdsstad vars centrum finns 25 km från Åbo. Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer. Byggnadstillsynsenheten:

kivipino_.jpgKontorssekreterare, Pargas stad, miljöavdelningen, byggnadstillsynsenheten, skärgårdskontoret i Korpo


Kontorssekreteraren arbetar med många olika slags kontorsuppgifter. I kontorssekreterarens huvudsakliga arbetsuppgifter ingår att ha hand om arkivet för byggnadstillsynen i Houtskär, Korpo och Nagu, boka syner i skärgården, ta emot bygglovsansökningar och ge råd. I uppgifterna ingår även fakturering av bygglov, liksom också upprättande av beslut och stämpling av dokument för skärgårdens del. Vid behov hjälper kontorssekreteraren till med att upprätta nämndens föredragningslista för byggnadstillsynens del. Kontorssekreteraren hjälper också till med kundservice för hela kommunens byggnadstillsyn.

Lämplig utbildning för uppgiften är lämplig lägre yrkeshögskoleexamen eller tidigare examen på institutnivå eller annan motsvarande examen.  Den som väljs till uppgiften förväntas ha erfarenhet av kontorsuppgifter eller från kommunsektorn. Erfarenhet från den tekniska sektorn räknas som fördel.

Vi värdesätter kommunikations- och samarbetsförmåga och flexibilitet. Arbetet kräver noggrannhet och tålighet mot störningar. Det används olika dataprogram inom byggnadstillsynen och goda IT-kunskaper är därför till nytta.

Placeringsorten är Korpo.

För att klara arbetet krävs god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Lönen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal.

Anställningen inleds enligt överenskommelse, senast 1.12.2017

Ansökningarna med studie- och arbetsintyg ska senast 1.10.2017 tillställas byggnadstillsynen under adress Pargas stad, Byggnadstillsynen, Strandvägen 28, 21600 Pargas.

Närmare information

Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642

Byggnadsinspektör Joakim Nyström, tfn 0400 929 044

E-post fornamn.efternamn@pargas.fi 

Bibliotek:

Blanca.jpg
Pargas stadsbibliotek och Kimitoöns kommunbibliotek söker projektarbetare under 2 månader för det gemensamma projektet Digital kompetens på bibliotek.  Arbetet börjar den 1.10 eller enligt överenskommelse och är på deltid.
Målsättningen med projektet är att främja och stöda invånarnas digitala kompetens och till arbetsuppgifterna hör att planera projektets upplägg. Projektet leds av en styrgrupp. Mer information om projektet finns här http://hankkeet.kirjastot.fi/projekt/digital-kompetens-p%C3%A5-bibliotek

Av den sökande förutsätts erfarenhet av att arbeta i projekt och kunskaper i digital teknik. Vi förutsätter även att den sökande kan jobba självständigt, ta egna initiativ och god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.
Vi värdesätter studier/examen i informationsvetenskap eller arbetserfarenhet från biblioteksfältet. 

Anställning enligt AKTA. Ansökan lämnas in senast 22.9.2017 till Pargas stad/Bildningsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller kultur@pargas.fi. För mer information kontakta bibliotekschef Karolina Zilliacus, tfn 040 488 5878, karolina.zilliacus@pargas.fi.


 Dagvårdsenheten:

pyoritys_rgb.jpgFortlöpande rekrytering till kortare vikariat inom dagvårdsenheten.

Skicka en öppen ansökan till bildningen@pargas.fi eller till Pargas stad, dagvården, Strandvägen 28, 21600 Pargas.                                                                            * * *


Är du intresserad av utepedagogik och att jobba med barn?

Vi söker en ledare för lekparksverksamheten på Utö, 12h/v (må-to kl  9-12) med start så fort som möjligt.

Mera information fås av Pia Hotanen, chef för småbarnspedagogik

Tfn 044 358 5985 eller pia.hotanen@pargas.fi


           

 

                      

Social- och hälsovård:

puhalluspoika_rgb.jpg


Att bo och jobba i en skärgårdsmiljö vid havet är en dröm för många. Den unika skärgårdsstaden Pargas med cirka 15 500 invånare omfattar en stor del av Skärgårdshavets område och dess tusentals öar och holmar.


Tjänst som ledande tandläkare

Då vår nuvarande ledande tandläkare går i pension ledigförklaras tjänsten som LEDANDE TANDLÄKARE i Pargas stad. Tandvården i Pargas (inklusive Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö kommunområden) har sammanlagt 22 anställda varav 9 tandläkarvakanser, fyra munhygienister och 9 tandskötare.

Stationeringsort för tjänsten är Pargas.

Behörighetsvillkoren för den ledande tandläkaren är i Finland legitimerad tandläkare. Förtrogenhet med kommunal tandvård samt erfarenhet av kommunala administrations- och utvecklingsuppgifter räknas som merit.

Språkkraven är god förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken.

Tjänstevillkor enligt gällande kollektivavtal, egna löneanspråk kan anges. Vid tillsättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på 6 månader. Den som blir vald bör, före mottagandet av tjänsten, uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Den valda bör inom en månad, från att ha blivit delgiven valet, meddela om hon/han tar emot tjänsten.


Närmare information ges av ledande tandläkare Marianne Andersson, tfn 040 488 5800 eller e-post marianne.andersson@pargas.fi . Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 147570.  Ansökan med tillhörande betyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till socialcentralen@pargas.fi senast den 22.9. 2017 kl. 12.00.


                                                                       * * *Pargas stad lediganslår en befattning som HÄLSOCENTRALTANDLÄKARE i Nagu och Korpo kommunområde.

Befattningen fördelas mellan kommunområdena enligt följande 60 % i Nagu och 40 % i Korpo.

Behörighetskraven är behörighet som legitimerad tandläkare i Finland. Dessutom fordras goda skriftliga och muntliga kunskaper i de båda inhemska språken, som visas genom intyg. Arbetet inleds enligt överenskommelse. Lönen bestäms enligt AKTA och läkaravtalet. Lönekrav kan ställas. Den valda ska uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. För anställningen tillämpas en prövotid på fyra månader.

Närmare information ges av ledande tandläkare Marianne Andersson, tfn 040 488 5800 eller e-post marianne.andersson@pargas.fi  

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 147571.  Ansökan med tillhörande betyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till socialcentralen@pargas.fi senast den 22.9.2017 kl. 12.00.


                                                                  * * *


Vi söker en SOCIALHANDLEDARE till en tillsvidareanställning till Familjeenheten Famnen inom social- och hälsovårdsavdelningen i Pargas stad. Inom familjeenheten jobbar fyra socialarbetare, tre socialhandledare och två familjearbetare. Våra verksamhetslokaler finns i statens ämbetshus och i Familjehuset Ankaret.

Socialhandledaren är en del av barnskyddsteamet som består av fyra socialarbetare, tre socialhandledare och två familjearbetare. Inom vårt team jobbar vi klientcentrerat och i vårt arbetssätt betonas tidigt ingripande och mångprofessionellt kunnande. Socialhandledaren jobbar självständigt i samarbete med klientens socialarbetare och stödjer barnet och familjen med socialhandledningens medel. Socialhandledaren är vid behov kontaktperson enligt socialvårdslagen. Vi har som mål att minska omhändertaganden och satsa på tidigt stöd.

Behörighetsvillkoren är behörighet enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (817/2015) samt goda skriftliga och muntliga kunskaper i båda inhemska språken. Vid behov stödjer arbetsgivaren språkstudier.

Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag om brottslig bakgrund (504/2002). Språkkunskaperna visas genom intyg. För skötseln av uppgiften krävs användning av egen bil. Anställningen inleds enligt överenskommelse och med en prövotid på fyra månader.  

Den sökande kan även framföra eget löneanspråk.

Tilläggsuppgifter om anställningen ges av socialhandledare Sanna Skomars, tfn 040 488 6009 eller sanna.skomars@pargas.fi och av ansvariga socialarbetare Mari Arsalo, tfn 040 488 6008 eller mari.arsalo@pargas.fi.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 152157. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post socialcentralen@pargas.fi.

Ansökningstiden går ut 9.10.2017 kl. 12.00.


                                                                * * *


Pargas stad söker en AVLÖSARE INOM NÄRSTÅENDEVÅRD till social- och hälsovården i Pargas.

Pargas stad söker en närvårdare till en visstidsanställning som avlösare inom närståendevård för tiden 1.10–17.12.2017. Avlösarens uppgift är att vårda hjälpbehövande anhöriga i deras hem. De vårdbehövande kan vara barn, vuxna eller äldre personer. I avlösarens uppgifter ingår sedvanliga hushållssysslor och att vårda och hålla uppsikt över den vårdbehövande medan närståendevårdaren är ute på ärenden eller vilar. Avlösaren besöker de ordinarie kunderna regelbundet och lär känna de vårdbehövande och deras situationer väl. Ett besök hos en och samma person varar 1–8 timmar åt gången och tiden räcker till att utföra olika arbetsuppgifter enligt den vårdbehövandes behov.

Arbetet sker i två skift. Avlösaren kan också arbeta i par med en annan avlösare. Avlösaren ingår i ett arbetsteam inom närståendevård/handikappservice som består av en socialarbetare, en socialhandledare och en närvårdare. Arbetet är givande och mångsidigt. För uppgiften krävs tillgång till egen bil.

Behörighetsvillkor: Närvårdarexamen eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal använda svenska och finska språken.

Till ansökan bifogas examensbetyg och arbetsintyg och ansökan skickas in antingen via Kuntarekry, www.kuntarekry.fi , jobbnummer 152308 eller till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 28.09.2017 kl. 12:00.

Närmare information ges av socialhandledare inom närståendevård Heidi Strandberg eller av socialservicechef Heidi Ulriksson, tfn 02 458 5700 eller e-post fornamn.efternamn@pargas.fi .


                                                              * * *


Pargas stads äldreomsorg ledigförklarar en anställning som SJUKSKÖTARE inom hemsjukvården i Nagu kommunområde fr.o.m. 15.10.2017 eller enligt överenskommelse.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är sjukskötarexamen.

Språkkraven är god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Lön enligt arbetskollektivavtal.

Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnummer 152142  senast den 09.10.2017 kl. 12:00. Ansökan jämte nödiga intyg kan även inlämnas under adress Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas, socialcentralen@pargas.fi.

Förfrågningar, äldreomsorgsledare Kerstin Savolainen  tfn 040 488 5589


                                                                 * * *


Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE vikariat för tiden 1.10.-31.12.2017  till äldreomsorgen, Regnbågen/Korpo

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 151447.

Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 29.09.2017 kl. 12.00.

Närmare information ges av äldreomsorgsledare Ramona Pettersson, tfn 040 485 0400 (kl. 13-14)


                                                                       * * *


Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE  (50%) till äldreomsorgen, Fridhem / Houtskär. Anställningen gäller för tiden 01.10.2017-31.08.2018.

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt AKTA.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi jobbnummer 151787. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 29.09.2017 kl. 16.00.

Närmare information ges av Annika Brunnsberg          tfn 040 488 5590


                                                                     * * *


Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, Grannas/Nagu. Anställningen gäller tillsvidare.

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 152155. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 09.10.2017 kl. 12.00.

Närmare information ges av äldreomsorgsledare Kerstin Savolainen, tfn 040 488 5589


                                                                   * * *


Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, 2-skiftesarbete, hemvård/Pargas. Anställningen gäller tillsvidare.

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt AKTA.

Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi jobbnummer 152139. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 09.10.2017 kl. 12:00.

Närmare information ges av ansvarig handledare Eeva Suominen, tfn 044 358 5840 eller Maarit Silván tfn 050 596 2615


                                                                    * * *


Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar på nytt en tillsvidare anställning som ANSTALTSBITRÄDE på bäddavdelning från den 01.11.2017 eller enligt överenskommelse.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är anstaltsbiträdesexamen. Uppgiften förutsätter noggrannhet och initiativförmåga och ett levande intresse för arbetet med äldre. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnummer 152407  senast den 06.10.2017. Ansökan jämte nödiga intyg kan även inlämnas under adress Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas, socialcentralen@pargas.fi. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas.

Förfrågningar, vikarierande avdelningsskötare Sari Gustafsson 040 488 5843 ja avdelningsskötare Ann-Christin Elmvik tel. 040 488 5524


                                                                   * * *

Pargas stad ledigförklarar följande vikariat inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, hemservice/Pargas. Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat som närvårdare (korttidsvikariat och andra vikariat).

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp.

Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.
Registrera dig i vårt vikarieregister och fyll i en ansökan genom länken nedan (sök arbetsplats). Vi kontaktar dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.
När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, arbetsnummer 134087. Ansökan med relevanta intyg kan även lämnas in till Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller skickas till socialcentralen@pargas.fi

Närmare information ges av

Maarit Silván tfn 050 596 2615 eller

Eeva Suominen       tfn 044 358 5840 


                                                                      * * *    

                                            

Socialserviceenheten i Pargas stad söker stödpersoner för ungdomar som p.g.a. handikapp eller sjukdom har särskilda behov. En stödperson handleder, uppmuntrar och är vän och håller sällskap till den unga personen i olika fritidsaktiviteter, som på bio, i simhall, på konserter, på stan m.m.

 • Stadens socialserviceenhet gör ett tidsbegränsat uppdragsavtal med stödpersonen. Antalet timmar varierar efter behov och uppgår till högst 10 timmar/månad. Stödpersonen ska vara en utomstående person till den familj som får stöd och hon eller han ska förbinda sig till de gemensamt uppsatta målen. Stödpersonen och den som får stöd/vårdnadshavaren till den som får stöd kommer tillsammans närmare överens om träffarnas innehåll. En stödperson som arbetar med en minderårig ska visa upp ett straffregisterutdrag innan hon eller han inleder sitt uppdrag. Stödpersonen ska själv vara minst 16 år gammal.

  Arvodet är 10 €/timme. Som kostnadsersättning utbetalas högst 30 €/månad.

 • Närmare information ges av socialhandledare Nora Johansson, tfn 040 488 5949 eller nora.johansson@pargas.fi


 •                                                                 * * * * *


 • Pargas stad behöver SEMESTER- och ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper. • SJUKSKÖTARE

  Behörighetsvillkoen för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter iniativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal.

  www.kuntarekry.fi  jobbnyckel: 127218. 


 • NÄRVÅRDARE

  Behörighetsvillkor.Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

 • www.kuntarekry.fi jobbnyckel: 127237.


  VÅRDBITRÄDE
 • Behörighetsvillkor för vårdbiträde: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete. Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

  www.kuntarekry.fi  jobbnyckel:127242.


 • ANSTALTSBITRÄDE

  Behörighetsvillkor är utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt  tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

  www.kuntarekry.fi  jobbnyckel: 127244.


 • Kontaktperson:

  vårdchef Ann-Helen Saarinen / hälsocentralen Pargas 040 820 9658

  ansvarig sjukskötare Janette Sundqvist/ läkarmottagningen 040 488 5503
  avdelningsskötare Marika Cederlöf / Malmkulla bäddavd.   040 488 5843
  avdelningsskötare Ann-Christin Elmvik / Bäddavdelning 040 488 5524
  äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg/ Aftonro, Iniö    040 488 5590
  äldreomsorgsledare Kerstin Savolainen / Grannas, Nagu 040 488 5589

 • äldreomsorgsledare Ramona Pettersson/Regnbågen, Korpo 040 458 0400
  äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
  ansvarig sjukskötare Tove Lehtinen / hemsjukvården, Pargas 040 488 5566
  ansvarig handledare Maarit Silván / hemvård, Pargas 050 596 2615
  ansvarig handledare Eeva Suominen / hemvård, Pargas 044 358 5840
  ledare för serviceboende Carina Willberg / serviceboende, Pargas 040 020 2848
  minneskoordinator Janina Dahla / dagverksamhet för äldre 040 488 6055

  äldreomsorgschef Gun Sirén 02 4585700  tel tid mån-fre 8.15-9.00


 • eller per e-p: fornamn.efternamn(at)pargas.fi

  Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via länken www.kuntarekry.fi sök arbetsplats.


 • Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi

 


Skriv ut
Dela |
Upp