Till innehållet


Öppet möte för allmänheten om utredningsplan för Rävsundsbron 12.9.2016

2.9.2016Utkasten till bron, behövliga vägarrangemang, konsekvensbedömningar samt planmaterialet för ändringen av Kirjalaöns delgeneralplan presenteras för allmänheten måndagen 12.9.2016 kl. 18:00–19:30 i fullmäktigesalen i Pargas stadshus på adressen Strandvägen 28.

Alla markägare och invånare i området samt övriga väganvändare och intresserade är välkomna på mötet. På mötet närvarar representanter för NTM-centralen, Pargas och S:t Karins städer samt planerarna.

Då utredningsplanen står färdig kommer den att läggas fram till allmänt påseende. De vars intressen planen berör ges då tillfälle att göra anmärkningar med anledning av planen.

projektets nätsida kan man bekanta sig med utkasten till broplanerna.

Programmet för deltagande och bedömning för delgeneralplanen för Kirjalaön finns på Pargas stads nätsida.

Tilläggsinformation om projektet fås av projektchef Matti Kiljunen, tfn 029 5022 796, och broingenjör Jari Nikki, tfn 0295 022 816, vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland samt projektchef Sami Niemelä, tfn 0207 864 674, från WSP Finland Ab.


Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM) utarbetar en utredningsplan för en ny fast förbindelse över Rävsundet. Planeringsområdet utgör en del av landsväg 180 och är beläget i St: Karins och Pargas städer. Avsikten är att ersätta den nuvarande bron med en ny fast förbindelse.  

Arbetet med att ta fram en utredningsplan för den nya Rävsundsbron inleddes sommaren 2015. I utredningsplanen har man undersökt alternativa sträckningar och konstruktionstyper för den nya bron samt behövliga vägarrangemang. Även alternativet att ersätta bron med en tunnel utreddes. På basen av utredningarna konstaterade man att det bästa alternativet, bland annat med tanke på trafikarrangemangen vid en eventuell omfartsväg väster om S:t Karins, är att placera den nya bron på östra sidan om den nuvarande bron. Bron föreslås bli en kombination av en stålbalkbro och en snedkabelbro: Pargas sida av bron föreslås förverkligas som en stålbalkbro och huvudspannet på Kustö sida som en snedkabelbro. Brons miljökonsekvenser har utretts bl.a. med hjälp av en flödesmodell av sundet, bullerberäkningar samt naturutredningar, som gjorts under våren och sommaren.

Förnyande av bron förutsätter en planändring på Pargas sida av sundet. Pargas stad har parallellt med planeringen av bron inlett arbetet med att ändra delgeneralplanen för Kirjalaön. Programmet för deltagande och bedömning, som ingår i planprocessen, har publicerats på stadens nätsidor i februari. Planutkastet kommer att läggas till påseende under hösten och planförslaget är tänkt att stå klart i början på år 2017.

Upp