Till innehållet


Sammanslagningsutredning för Pargas och Kimitoön har påbörjats

18.11.2013

 

Kommunstrukturlagen har trätt i kraft 1.7.2013. Enligt lagen ska varje kommun före 30.11.2013 meddela finansministeriet vilken eller vilka kommuner den utreder en kommunsammanslagning med. Både Pargas stad och Kimitoöns kommun har en skyldighet att utreda en kommunsammanslagning på grund av att de inte uppfyller befolkningskriteriet på 20 000 invånare, vilket krävs för anordnande av social- och hälsovård.

Målet för sammanslagningsutredningen är en framställning om sammanslagning och ett anknytande sammanslagningsavtal. Utredningen ska inbegripa åtminstone

  • en plan för hur förvaltningen och servicen ska ordnas samt servicen produceras på utredningsområdet

  • en utredning om sammanslagningens konsekvenser för kommunernas samarbete

  • en redogörelse för den ekonomiska situationen

  • en bedömning av hur invånarnas möjligheter att delta och påverka samt närdemokrati ska förverkligas 

  • en detaljerad bedömning av fördelarna och nackdelarna med en kommunsammanslagning.

I en utredning som gäller en tvåspråkig kommun och en kommun inom samernas hembygdsområde ska det bedömas hur de språkliga rättigheterna tillgodoses.

Lagen i sin helhet finns i den elektroniska författningssamlingen Finlex, http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20091698.
 

Fullmäktige i Pargas stad och Kimitoöns kommun har beslutat att tillsammans göra en kommunsammanslagningsutredning i enlighet med kommunstrukturlagen

Arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur som tillsatts av finansministeriet föreslog 8.2.2012 att Pargas stad och Kimitoöns kommun bildar ett område för kommunindelningsutredning. Fullmäktige i Pargas stad och Kimitoöns kommun har därför beslutat att tillsammans göra en kommunsammanslagningsutredning i enlighet med kommunstrukturlagen.

Utredningen leds av en styrgrupp på 10 personer, som har möjlighet att tillsätta en utredningsperson och besluta om eventuella särskilda utredningar. Utredningspersonen samarbetar med kommunernas förvaltning. Staten står för 70 % av de kostnader som utredningen föranleder, dock max. 50 000 euro.

Följande förtroendevalda har valts till den gemensamma styrgruppen: 

Pargas:  
Ted Bergman (Saml.)    
Carita Henriksson (SDP)
Nina Söderlund (VF)  
Cornelius Colliander (Gröna)     
Merja Fredriksson (SFP)
Mikael Holmberg (SFP)

Kimitoön:
Rune Friman (FS)
Veronica Heikkilä (SDP)
Wilhelm Liljeqvist (SFP)
Inger Wretdal (SFP)

Styrgruppens sammansättning avspeglar de politiska styrkeförhållandena från senaste kommunalval i Pargas och Kimitoön. Vid valet av styrgrupp har också jämställdhetslagens bestämmelser beaktats. Dessutom har man beslutat att de partier som inte har en representant i styrgruppen har rätt att utse en observatör med närvarorätt och yttranderätt. I styrgruppen ingår också två personalrepresentanter, en från vardera kommunen. 

Styrgruppen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande och förordnar en tjänsteinnehavare till sekreterare. Stadsdirektören och kommundirektören är föredragande i styrgruppen. 

Styrgruppen ska avge en preliminär rapport till fullmäktige i början av mars månad 2014, varefter fullmäktige tar ställning till hur utredningsarbetet fortsätter. 

I rapporten ska, förutom en preliminär utredning om konsekvenserna av en sammanslagning mellan Kimitoön och Pargas, även ingå en bedömning av möjligheterna till eventuella sammanslagningar med andra kommuner. Även Åbolands sjukhus framtida ställning utreds.

Upp