Till innehållet


Föreslå medlemmar till områdesnämnderna!

3.1.2013
 

 

För kommunområdena Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö tillsätts områdesnämnder som benämns Nagunämnden, Korponämnden, Houtskärnämnden och Iniönämnden. Områdesnämnder kan även tillsättas för övriga geografiskt enhetliga områden inom kommunen.

Nämnderna består av ordförande, vice ordförande samt 3-5 medlemmar. Dessa utses bland invånare bosatta på området.

Invånare i kommunområdena Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ges möjlighet att föreslå medlemmar till sina respektive områdesnämnder. Förslagen ska göras skriftligen till e-postadressen pargas@pargas.fi eller skickas till Pargas stad/Förvaltningstjänster, märke: OMRÅDESNÄMNDER, Strandvägen 28, 21600 Pargas så att de är registratorskontoret tillhanda senast 11.1.2013 kl. 14.00.

Områdesnämnder kan även tillsättas för övriga geografiskt enhetliga områden inom staden.  

Nämndernas uppgifter är att:                          

  1. Ta initiativ till åtgärder som främjar en positiv utveckling i kommunområdet.

  2. Utgöra sakkunnigorgan i lokala frågor. Nämnderna kan ge utlåtanden till stadens övriga organ i frågor av särskild betydelse för kommunområdet. Nämnderna ska höras i ärenden av särskild lokal betydelse för respektive område.

  3. Bevaka utvecklandet av och ta initiativ i frågor som gäller den lokala servicen.

  4. Främja informationen och kontakten till invånarna i kommunområdet samt främja samarbetet mellan invånare och deltidsboende i området. Representanter för deltidsboende kan beredas möjlighet att delta som sakkunniga i nämndernas sammanträden.

Medlemmarna väljs av stadsfullmäktige.

Upp