Till innehållet


Pargas åtgärdsprogram presenterades på Utö

29.5.2013
Utö 1.jpg

 

 

Den offentliga ekonomin i landet ger anledning till oro. Kommunernas ekonomi har under de senaste åren råkat in i en negativ spiral. Inkomsterna räcker inte till att finansiera den service som byggts upp och de aviserade nedskärningarna i statsandelarna betyder att vi går mot ännu sämre tider i åren som kommer. Många kommuner går i dagarna in för stora nedskärningar för att hålla kvar den framtida servicen på en acceptabel nivå.

Stadsdirektör Folke Öhman presenterade på tisdagen sitt förslag till åtgärdsprogram för Pargas stad vi ett fullmäktigeseminarium på Utö. Förslaget innehåller en del kraftiga åtgärder på kostnadssidan som skulle leda till en varaktig sänkning av stadens årliga kostnader med cirka 1,45 miljoner euro. 

Skolnätet ses över 

Elevunderlaget sjunker i skärgården och kvaliteten kunde stärkas genom en samordning av skolorna. Undervisningen i årskurserna 7-9 i Nagu, Korpo och Houtskär koncentreras till Skärgårdshavets skola i Korpo och Ulkosaariston koulu. Iniö skola fortsätter som hittills. Skolorna i Nagu flyttar till nuvarande högstadiebyggnaden. Utö skola har endast en elev från hösten 2014 och slås därför ihop med Korposkolan. 

För Pargas del föreslås en utredning om finska gymnasiet bör läggas ner och en ny finsk kvartersskola för årskurserna 1-4 tar över gymnasiebyggnaden. Gymnasieutbildning är en frivillig verksamhet för kommuner och det finska gymnasiet är ett litet gymnasium som i framtiden kan få svårt att uppfylla kraven på utbud av valbara ämnen. Närmaste granngymnasium finns på endast femton minuters avstånd i S:t Karins. Lösningen betyder att man klarar sig med en mindre omfattande investering i tillbyggnad av Koivuhaan koulu som idag beräknats till över fem miljoner euro.

Gemensam hälsocentral i skärgården 

Den nuvarande servicestrukturen är uppbyggd under en tid då det fanns fem kommungränser och motsvarar inte längre de krav som ställs på effektivitet och servicens kvalitet och omfattning. Förslaget innebär inte att servicen flyttar från skärgårdsområdena till Pargas centrum men inom skärgården förslås flera förändringar.

Inom social- och hälsovården koncentreras läkar- och tandläkarmottagningen till Nagu. Genom att satsa på en enda hälsocentral i skärgården kan man på sikt trygga kvaliteten i servicen för hela området. Hälsostationerna i Korpo, Houtskär och Iniö kommer att ha kvar service som ges av hälsovårdare och det kommer att finnas en läkare på plats en gång i veckan i Houtskär och varannan vecka i Iniö. Dessutom arbetar två hälsovårdare i Houtskär. Mottagningsbiträdets tjänst ändras till närvårdare för att denna skulle kunna hjälpa till med hälsovården. I Korpo sker läkarbesök enligt behov till Regnbågen, skolan och rådgivningen. Kvaliteten påverkas inte i någon högre grad, några försämringar och några förbättringar finns med. Tillgängligheten för vissa serviceformer blir ändå sämre för en del invånare men satsningar på mobila lösningar och distanslösningar med nätbaserad service bör ändå kunna garantera en god servicenivå även i framtiden fastän serviceformerna och arbetssätten ändrar. 

Byggnader avyttras 

Staden har en alltför stor byggnadsmassa och utrymmen används idag ineffektivt. Åtgärdsprogrammet innehåller flera förslag som minskar utrymmesbehovet och möjliggör en sänkning av fastighetskostnaderna, ett minskat behov av framtida investeringar och lägre driftskostnader gör att nedskärningarna i själva servicen blir mindre än man annars skulle vara tvungen till. Synergieffekterna av att närliggande funktioner så som skola och dagvård eller hälsovård och äldreomsorg kan samarbeta med gemensam personal är positiva följder som också bör räknas in. Fastighetsförsäljningen beräknas inbringa 3,15 miljoner euro. 

Åtgärdsprogrammet går nu till stadsstyrelsen med förslag om att samtliga nämnder skall höras. Efter sommaren tas åtgärderna upp i stadens olika organ för beslut.

Alternativet att låta bli att genomföra åtgärder som minskar våra kostnader är inte realistiskt. Däremot finns det utrymme för ytterligare idéer och alternativa förslag om hur vi kan få vår ekonomi i balans.

Upp