Mene sisältöön


Paraisten ja Kemiönsaaren yhdistymisselvitys on aloitettu

18.11.2013

 

 

Kuntarakennelaki on tullut voimaan 1.7.2013. Lain mukaan kuntien tulee ilmoittaa valtiovarainministeriölle 30.11.2013 mennessä, minkä kunnan tai kuntien kanssa ne selvittävät yhdistymistä.  Sekä Paraisten kaupunki että Kemiönsaaren kunta ovat velvollisia selvittämään yhdistymistä, koska ne eivät täytä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen vaadittavaa 20 000 asukkaan väestökriteeriä.

Yhdistymisselvityksen tavoitteena on esitys yhdistymisestä ja siihen liittyvä yhdistymissopimus. Selvityksen tulee sisältää vähintään

  • suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen tuottamisesta selvitysalueella

  • selvitys yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan

  • selvitys taloudellisesta tilanteesta

  • arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta sekä

  • yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista.

Kaksikielistä kuntaa ja saamelaisten kotiseutualueen kuntaa koskevassa selvityksessä on arvioitava kielellisten oikeuksien toteutumista.

Laki on luettavissa kokonaisuudessaan sähköisessä säädöskokoelmassa Finlexissä http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091698.
 

Paraisten kaupungin ja Kemiönsaaren kunnan valtuustot ovat päättäneet tehdä yhdessä kuntarakennelain mukaisen kuntien yhdistymisselvityksen

Valtiovarainministeriön asettama kunnallishallinnon rakennetyöryhmä ehdotti 8.2.2012, että Paraisten kaupunki ja Kemiönsaaren kunta muodostavat kuntajakoselvitysalueen. Paraisten kaupungin ja Kemiönsaaren kunnan valtuustot ovatkin päättäneet tehdä yhdessä kuntarakennelain mukaisen kuntien yhdistymisselvityksen.

Selvitystyötä johtaa 10-henkinen ohjausryhmä, jolla on mahdollisuus asettaa selvityshenkilö ja päättää mahdollisista erityisselvityksistä. Selvityshenkilö tekee yhteistyötä kuntien hallintojen kanssa. Valtio korvaa selvityksestä aiheutuvista kustannuksista 70 prosenttia, mutta kuitenkin enintään 50 000 euroa.

Yhteiseen ohjausryhmään on valittu seuraavat luottamushenkilöt:

Parainen:  
Ted Bergman (KOK)    
Carita Henriksson (SDP)
Nina Söderlund (VAS)  
Cornelius Colliander (VIHR)     
Merja Fredriksson (RKP)
Mikael Holmberg (RKP)

Kemiönsaari:
Rune Friman (VYT)
Veronica Heikkilä (SDP)
Wilhelm Liljeqvist (RKP)
Inger Wretdal (RKP)

Ohjausryhmän kokoonpano heijastaa edellisten kunnallisvaalien poliittisia voimasuhteita Paraisilla ja Kemiönsaarella. Ohjausryhmän valinnassa on otettu huomioon myös tasa-arvolain säännökset. Lisäksi on päätetty, että puolueilla, joilla ei ole edustajaa ohjausryhmässä, on oikeus nimetä ohjausryhmään tarkkailija, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Ohjausryhmään kuuluu myös kaksi henkilöstön edustajaa, yksi kummastakin kunnasta. 

Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja määrää sihteeriksi viranhaltijan. Kaupunginjohtaja ja kunnanjohtaja toimivat ohjausryhmässä esittelijöinä. 

Ohjausryhmä antaa alustavan raportin valtuustoille helmikuun 2014 aikana, minkä jälkeen valtuustot ottavat kantaa siihen, miten selvitystyötä jatketaan. 

Raporttiin tulee sisältymään paitsi alustava selvitys Kemiönsaaren ja Paraisten yhdistymisen vaikutuksista, myös arvio mahdollisuuksista yhdistyä mahdollisesti muiden kuntien kanssa. Myös Turunmaan sairaalan tuleva asema selvitetään.

Sivun alkuun