Till innehållet


Egentliga Finlands image och dragningskraft ökar

30.10.2012
 

Boendemöjligheter och etableringsmöjligheter lockar invånare och företag

Åbo har placerat sig på första plats och gått förbi Tammerfors som den mest intressanta boendeorten enligt de personer som bor utanför Egentliga Finland. Med avseende på landskapsimage placerar sig Egentliga Finland på andra plats genast efter Birkaland. Även företag är intresserade att etablera sig i regionen och speciellt i Åbo.

Resultaten framgår av den uppföljningsundersökning som genomförts av det gemensamma marknadsföringsprojektet för Åbo & Egentliga Finland. I utredningen kartlades de faktorer som påverkar regionens image och jämfördes resultaten med motsvarande siffror år 2010.

– Den europeiska kulturstaden skapar attraktionskraft i hela regionen i Egentliga Finland när det gäller både boende och företagande och vi måste hålla fast vid det här lyftet även i fortsättningen. Det behövs fortsatta satsningar på marknadsföringen av boende och företagande, kommenterar ordförande för Egentliga Finlands marknadsföringsgrupp och Åbo stads kommunikationschef Juha Elo.

Invånarna trivs i Egentliga Finland och över en tredjedel rekommenderar det också för andra. Invånarna är starkt bundna till regionen: 90 % av de tillfrågade ansåg det osannolikt att de skulle flytta från Egentliga Finland.

Egentliga Finland har ett gediget rykte

Egentliga Finland förbättrade sin placering även i fråga om landskapsimage och placerade sig på andra plats efter Birkaland. Invånarna och företagen i Egentliga Finland hade klart mer positiva bedömningar än invånarna och företagen i Birkaland, huvudstadsregionen eller i Satakunta. Utmaningen är hur de internt upplevda styrkorna i regionen kunde kommuniceras till de övriga regionerna i landet på ett ännu effektivare sätt.

– Även om den externa medvetenheten och imagen har ökat klart, måste vi omvandla de här positiva föreställningarna till konkreta gärningar så att de resulterar i ett flyttbeslut, fortsätter Juha Elo.

När det gäller regionen som helhet framhävdes sådana egenskaper som havsnära läge, högt kunnande och utbildningsmöjligheter, positiv inställning till kulturen samt rikligt evenemangsutbud.

– Det här är centrala budskap i landskapet. Det är viktigt att dessa styrkor även i fortsättningen utnyttjas och utvecklas vidare, säger landskapsdirektör Juho Savo.


Det gemensamma marknadsföringsprojektet för Åbo och Egentliga Finland samlar alla de viktigaste aktörerna i Egentliga Finland. De viktigaste representanterna för projektet är Åbo och dess grannkommuner, Loimaaregionen, Saloregionen, Nystadsregionen, Åboland samt Egentliga Finlands förbund. I projektet deltar förutom den offentliga sektorn också olika företag och samfund i landskapet. Som projektledningskontor fungerar Place Marketing Ab.

I maj 2012 lät det gemensamma marknadsföringsprojektet göra en uppföljningsundersökning av enkäten från år 2010 som mätte varumärkesidentiteten i landskapet. Syftet med undersökningen var att utreda hurdana uppfattningar företagen och invånarna i Egentliga Finland har om regionen och dess image, samt kartlägga hurdana uppfattningar företagen och invånarna i de övriga landskapen har om Egentliga Finland. Undersökningen riktades till Egentliga Finland, Nyland, Birkaland och Satakunta. För undersökningen svarar Innolink Research Oy. Hela undersökningen bygger på sammanlagt 2767 svar av vilka 1278 är från år 2012.

 

 

Upp