Till innehållet


Trafikbegränsningar på skärgårdsväg

24.10.2011

hessund bro.jpg

- Trafikbegränsningar på skärgårdsväg 180 i närheten
   av Hessund bro 25.–29.10.2011 på grund av
   broarbeten

- Skärgårdsvägen stängs av för trafik i Väståboland
   under veckoslutet 28–30.10.2011 och trafiken
   omdirigeras till gatunätet 

Skärgårdsvägen stängs av för trafik i Väståboland under veckoslutet 28–30.10.2011 och trafiken omdirigeras till gatunätet

Skärgårdsvägen (landsväg 180) stängs av för trafik vid anslutningen av Sidovinden i Väståboland för byggande av en tunnel för fotgängare och cyklister. I samband med att gångtunneln byggs tas anslutningen vid Sidovinden (tidigare Ljusuddavägen) ur bruk för gott, eftersom den har stridit mot bestämmelserna i detaljplanen. Gångtunneln byggs i ett sträck under veckoslutet 28–30.10.2011. Trafiken på Skärgårdsvägen stängs av från fredagen 28.10.2011 kl. 19.00 till söndagen 30.10.2011 kl. 15.00. Trafiken omdirigeras under byggtiden till stadens gatunät med Kalkvägen och Skolgatan som omvägar.

Under arbetets gång uppstår det i någon mån fördröjningar i resetiderna för långväga trafik. Strävan har varit att minimera olägenheterna som förorsakas av byggarbetena genom att förlägga genomförandet av projektet utanför semestersäsongen. Man har även försökt minimera konsekvenserna för transporterna inom näringslivet genom att utföra arbetet i ett sträck under ett veckoslut. Efter att gångtunneln har blivit färdig förbättras trafiksäkerheten för skoleleverna i lågstadieåldern avsevärt eftersom det kör nästan 10 000 fordon på Skärgårdsvägen på avsnittet mellan S:t Karins och Väståboland. Med tanke på så stora trafikmängder är det farligt speciellt för barn att gå över vägen. Vid anslutningen av Sidovinden ligger ett farligt övergångsställe som elever på Koivuhaan koulu som bor i bostadsområdet i Norrby har använt flitigt på sin skolväg. I Väståboland har man beslutat att bygga en tunnel för den lätta trafiken på detta ställe i syfte att göra skolelevernas skolväg tryggare.

Gällande byggandet av tunneln har man gått in för en sådan lösning där tunneln byggs i ett sträck under ett veckoslut för att minimera kostnaderna och de konsekvenser som arbetet medför för transporterna inom näringslivet. Det byggs inte någon separat omväg för byggtiden utan trafiken omdirigeras till stadens gatunät. Kalkvägen och Skolgatan används som omvägar. Anslutningen vid Sidovinden (tidigare Ljusuddavägen) tas ur bruk redan under byggtiden, men även för gott, eftersom den har stridit mot bestämmelserna i detaljplanen. Trafiken till industriområdet kommer framöver att löpa via den nya cirkulationsplatsen på Kalkvägen vilket också kommer att förbättra trafiksäkerheten och smidigheten av trafiken på Skärgårdsvägen. 

Kostnaderna för projektet uppgår till sammanlagt cirka 320 000 euro. Väståbolands stad svarar för den största delen av kostnaderna och närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland deltar med en andel på 40 000 euro i finansieringen av projektet. Väståbolands stad svarar för byggandet av gångtunneln i egenskap av byggherre.

MERA INFORMATION:
- Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, vägingenjör Pauli Laivo,
    tfn 0400 326 082
- Väståbolands stad, stadsingenjör Manne Carla, tfn 040 488 5670
- Destia Oy i egenskap av entreprenör, arbetschef Jarmo Koskinen, tfn 0400 128 286 

Trafikbegränsningar på skärgårdsväg 180 i närheten av Hessund bro
25.–29.10.2011 på grund av broarbeten

Den 25 oktober 2011 påbörjar ELY-centralen i Egentliga Finland renovering av den på Skärgårdsvägen (landsväg 180) befintliga övergångskonstruktionen på Hessundsbron. Övergångskonstruktionen vid brohuvudet på S:t Karinssidan är skadad. En ny asfaltfog anläggs. På arbetsplatsen gäller sänkt hastighet och under viss tid på dygnet är endast ett körfält öppet. Reparationsarbetet är planerat att vara klart på morgonen lördagen den 29 oktober 2011. Trafikanter bör vara beredda på att köer kan uppstå i närheten av arbetsplatsen.

Reparationsarbetet av Hessundsbron påbörjas på morgonen tisdagen den 25 oktober 2011. Mellan 06.00 och 18.00 är två körfält öppna, men på kvällen och natten, mellan 18.00 och 06.00, är endast ett körfält öppet.

Den skadade övergångskonstruktionen rivs och för passage över konstruktionen läggs stålplattor under byggarbetstiden. På grund av detta sänks farten till 30 km/t på arbetsplatsen. Trafikanterna uppmanas att uppmärksamma trafikregleringen på platsen och iaktta särskild försiktighet när de färdas på arbetsplatsområdet. På grund av den begränsade framkomligheten bör trafikanterna även vara beredda på köer på Skärgårdsvägen. Reparationsarbetet är planerat att vara klart kl. 06.00 på morgonen lördagen den 29 oktober 2011. Vi beklagar den olägenhet som reparationsarbetet medför för trafikanterna.

Entreprenör för projektet är Skanska Infra Oy.

MERA INFORMATION:       
ELY-centralen i Egentliga Finland, broingenjörer, Jari Nikki, tfn 0400 821 596 och
Ari Salo, tfn 0400 510 391
Skanska Infra Oy, Pekka Parjo, tfn 0207 19 3087

 

Upp