Till innehållet


Byggnadstillsynen informerar: vårsyn

26.5.2011
     

Byggnadstillsynen informerar 

Våren är här och det är dags att ta en titt på om utemiljön hållits snygg och förrätta vårsyn. Detta kommer att äga rum under veckorna 21–22. 

Avfallsbehållare och avfallsskjul, reklamanordningar, staket, planteringar och andra motsvarande anläggningar som påverkar miljöbilden ska hållas i ändamålsenligt skick så att de inte förfular miljön. Enligt 166 § i markanvändnings- och bygglagen ska en byggnad och dess omgivning hållas i sådant skick att den inte medför säkerhetsrisker eller miljöolägenheter eller förfular omgivningen. Enligt 167 § i markanvändnings- och bygglagen ska en byggnad och dess omgivning användas i överensstämmelse med bygglovet och hållas i snyggt skick. Lagring utomhus ska enligt 169 § ordnas så att den inte stör den omgivande bosättningen eller fördärvar landskap som syns från en allmän led. Under byggnadstiden ska byggnadsmaterial upplagras på ett ändamålsenligt och städigt sätt samt innanför byggplatsens gränser. 

Fastighetsägaren får en skriftlig anmärkning om uppdagade brister eller försummelser. Likaså ges fastighetsägaren en tidsfrist inom vilken bristen eller försummelsen ska avhjälpas. Byggnämnden kan vid behov även använda förvaltningstvångsmedel för att avhjälpa bristerna. Den som fått en anmärkning ska efter att ha avhjälpt bristen som föranletts av anmärkningen be via byggnadstillsynskontoret om syn för att fastställa sakförhållandet. 

Vi påminner också om att adressnumreringen på alla fastigheter ska vara tydligt utmärkt. 

Syner, tidsbeställningar, kartor och åtkomsthandlingar kan beställas via kundservicen:
Pargas, tfn 044 358 5902
Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö, tfn 040 488 5914 

Kundservicen vid byggnadstillsynskontoret har öppet:
- måndag-onsdag kl. 9.15–12.00 och kl. 13–16
- torsdag kl. 9.15–12.00 och kl. 13–17
- fredag kl. 9.15–12.00 och kl. 13–14 

Byggnadsinspektörerna och granskningsingenjörerna är anträffbara på kommunens alla områdeskontor enligt tidsbeställning.

Sanna Simonen
ledande byggnadsinspektör

 

Upp