Till innehållet


Användningen av terapibassängen i Pargas

2.12.2010
 

Principen gällande användningen av terapibassängutrymmena i Folkhälsanhuset

 1. Bassängen kommer inte att vara öppen för allmänheten. Verksamheten kommer att drivas av olika aktörer, t.ex. föreningar, kommunen eller privata företag. Den som vill bedriva verksamhet hyr bassängtimmar av social- och hälsovårdsavdelningen. Den som bedriver verksamhet ska alltid ha utsett en gruppledare som ansvarar för gruppens säkerhet och trygghet i bassängutrymmena.

 2. För användningen av bassängen debiteras följande kostnader
  - kommunens egen verksamhet 30 €/timme
  - lokala föreningar 45 €/timme
  - privata företag, andra juridiska personer samt föreningar utanför Väståbolands stad
     60 €/timme

  Hyrorna debiteras i efterskott på basen av antalet reserverade timmar, oberoende om dessa har blivit utnyttjade eller inte.

 3. Bassängtiderna ledigförklaras att sökas en gång på våren och en gång på hösten. Avdelningschefen beslutar om tilldelning av bassängtider i enlighet med av social- och hälsovårdsnämnden fastställda riktlinjer. Under pågående termin kan lediga tider beviljas fortlöpande till dem som först anhåller om dessa.

  Då bassängtider beviljas tillämpas följande ordning:

  1. social- och hälsovårdsavdelningens egen verksamhet
  2. bildningsavdelningens verksamhet
  3. övrig kommunal hälsofrämjande och förebyggande verksamhet
  4. lokala föreningar för förebyggande och hälsofrämjande verksamhet som riktar sig till
       den äldre befolkningen och barn och ungdomar
  5. privata företag
  6. övriga lokala föreningar och grupper

  I de fall som det uppstår konflikter i önskemål mellan olika aktörer inom en och samma prioriteringsgrupp ska man i första hand eftersträva att genom förhandlingar hitta en lösning till konflikten. I de fall då detta inte är möjligt avgörs frågan av lott.

  Kommunens bassängkoordinator kommer att vara tillgänglig i bassängutrymmena vissa tider på vardagar, men det är alltid den aktör som bedriver aktuell verksamhet som ansvarar för deltagarnas säkerhet och trygghet i bassängutrymmena. Gällande skolklasser och daghemsgrupper är det alltid läraren som har det yttersta ansvaret för sina elever/dagvårdsbarn.

  Social- och hälsovårdsnämnden 21.10.2010

Upp