Till innehållet


Nytt kartkoordinatsystem tas i bruk i VÅ

16.9.2010
  

 

Väståbolands stad har i sin kart- och GIS-produktion bytt till ett nytt plankoordinatsystem enligt allmäneuropeisk standard. Vid kartbearbetningen använder man efter den 20.9.2010 EUREF-FIN plankoordinatsystemet, enligt statsförvaltningens direktiv. Förutsättningar för bytet till det nya koordinatsystemet grundar sig på ett gemensamt projekt mellan 16 kommuner inom Åbo- och Saloregionerna. Åbo och St. Karins städer böt till de nya plan- och höjdkoordinatsystemen den 15.2.2010. Väståbolands stad byter inte ännu i det här skedet till det nya höjdkoordinatsystemet, utan håller sig fortsättningsvis i två olika höjdsystem, Pargas i N43 och skärgårdsområdena i N60.

Behovet av ett nytt plankoordinatsystem blev aktuellt, då det i Åbo- och Saloregionerna fanns ett flertal olika plankoordinatsystem. Inom Väståbolands område fanns det två olika plankoordinatsystem. I Pargas, Pargas egna koordinatsystem och i skärgården (Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö) KKJ-1 koordinatsystem. Olika system innebar problematiska transformationer och onödiga förväxlingar vid behandling av kart- och GIS-material.

Det regionala och nationella utbytet av material förbättras, ävensom sambruk av kart- och GIS-material effektiveras märkbart, då Åbo- och Saloregionernas kommuner samt de statliga ämbetena  alla använder sig av ett gemensamt koordinatsystem. Nämnas kan att satellitmätnings- och lägesbestämningsapparatur  fungerar direkt i EUREF-FIN- systemet, vilket förenklar utförandet av mätningsarbeten och upprätthållande av GIS-system i fortsättningen.

De i Väståbolands stads kartarbeten använda Pargas- och KKJ1-systemets koordinater ersattes med, för Väståbolands del, lämpligare ETRS-GK23 plankoordinater. Efter transformationen kan Väståbolands kart- och GIS-material användas gränsfritt över de gamla kommungränserna. Statsförvaltningens direktiv JHS153 (http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs153) och JHS154 (http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs154) ligger som bakrund för det ibruktagna systemet.

Som grund för systemtransformationen ligger storskaliga mätningar, där transformationskoefficienter mellan det nya systemet och de gamla systemen blivit bestämda. Mätningarna över området och uträkningarna av transformationskoefficienterna utfördes under åren 2008-2009 av Destia Oy.

Med hjälp av transformationskoefficienterna beräknades stadens GIS-material från de gamla koordinaterna till det nya systemet. Som följd av transformationen ändrades alla plankoordinater som fanns i systemet. 

I fortsättningen bör användare av kartmaterial vara uppmärksamma om materialets koordinatsystem. Under transformationsskedet finns ett flertal planer och skisser, var det nya systemet måste iaktagas. Påbörjade arbeten rekommenderas att färdigställs enligt det gamla systemet. Nya arbeten görs enligt det nya systemet. Det har beslutats att Y(ost)-koordinaten tas i bruk enligt JHS direktivet, d.v.s. enligt det långa formatet där talet 23 som definierar zonen framkommer före koordinaten.

Utgivning av material:

I fortsättningen utges all GIS-material i  huvudsak enligt den nya ETRS-GK23 kartprojektionen.

Tilläggsuppgifter:

GIS-ingenjör Kim Vahtera

Tfn 050 536 5556

 

 

Upp