Till innehållet


Påverka trafiksäkerheten i Väståboland!

7.1.2009
Påverka trafiksäkerheten på Kimitoön och i Väståboland – arbetet på en ny trafiksäker-hetsplan har påbörjats

Väståbolands stad (Pargas, Houtskär, Iniö, Korpo, Nagu), Kimitoöns kommun (Kimito, Dragsfjärd, Västanfjärd) och Vägförvaltningen har tillsammans börjat utarbeta en trafiksäkerhetsplan. Planen går ut på att kartlägga säkerhetsproblemen i trafiken och att dryfta hur trafiksäkerheten på Kimitoön och i Väståboland kan förbättras. Trafiksäkerhetsplanen omfattar både förbättringar av trafikregleringen och utveckling av trafiksäkerhetsarbetet.

Invånarenkät om trafiksäkerhetsmässigt problematiska ställen

Först utreds trafiksäkerhetsmässigt problematiska områden med en invånarenkät, intervjuer med sakkunniga och granskning av olycksstatistiken. En viktig informationskälla är enkäten som riktas till dem som bor i Väståboland eller på Kimitoön eller rör sig på dessa områden. I enkäten har invånarna möjlighet att framföra sina åsikter och erfarenheter om de trafiksäkerhetsmässigt mest problematiska områdena samt komma med utvecklingsförslag och idéer.

Enkäten kan besvaras mellan 8.1.2009-8.2.2009. Länken till enkäten hittar du här. Enkäten finns även i Väståbolands stadshus och i olika områdeskontor.

Alla trafikmässigt problematiska ställen som kommer upp granskas och målet är att hitta lösningar och åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten på sådana ställen. Målsättningen är att hitta små förbättringsåtgärder som tämligen snabbt går att vidta. Sådana åtgärder kan till exempel vara lösningar som dämpar körhastigheterna, arrangemang för lättrafikleder och anslutningar eller effektivering av vägunderhållet. Planen blir färdig på hösten av 2009.

Trafikfostran, upplysnings- och informationsarbetet görs till en del av förvaltningsgrenarnas arbete

Syftet med trafikfostran samt upplysnings- och informationsarbetet är att göra trafiksäkerhetsfrågorna till en del av de kommunanställdas normala verksamhet. För att utveckla arbetet kartläggs nuläget i Väståbolands och Kimitoöns trafiksäkerhetsarbete. På basen av gemensamma mål och valda prioriterade områden samt samarbetsformer organi-seras kommunernas trafiksfostran och upplysningsarbete på ett sådant sätt att det passar deras verksamhetssätt bäst. Målet är att utveckla handlingsmönster för trafiksäkerhetsarbete samt öka aktiviteten och värderingen i trafiksäkerhetsarbetet.

Planeringsarbetets beställare är Åbo vägdistrikt, Väståbolands stad och Kimitoöns kommun. Ramboll Finland Oy svarar för konsultarbetet.

För mer information kontakta:

Jaakko Klang Vägförvaltningen, Åbo vägdistrikt   tfn: 0400 824 207

Kimmo Liianmaa Väståbolands stad, tfn: 02 458 5818

Lars Nummelin Kimitoöns kommun, tfn: 0400 687 305

Hanna Reihe Ramboll Finland Oy, tfn: 020 755 6349

Teemu Kinnunen Ramboll Finland Oy, tfn: 020 755 7079 

Upp